$left
$middle

Malmö stad har en ny markanvisningspolicy

Den 29 april antog kommunfullmäktige Malmö stads nya markanvisningspolicy. Markanvisningspolicyn beskriver kommunens utgångspunkter för överlåtelser och upplåtelser av mark för bebyggande samt grundläggande villkor för markanvisningar och markprissättning.

Enligt den nya policyn spelar miljöfrågor och social hållbarhet en stor roll när staden fördelar mark. Det innebär bland annat att höga ambitioner inom miljö- och klimatområdet såväl som aktivt arbete med sociala åtaganden ska prioriteras. Det kan till exempel handla om arbetsmarknadsåtgärder eller trygghetsskapande åtgärder.

För att få en blandad och levande stad till alla Malmöbor fokuserar policyn bland annat på att mark fördelas till både mindre och större byggaktörer och att även otraditionella projekt uppmuntras.

En nyhet i den nya markanvisningspolicyn är, förutom att 10 procent av de nyproducerade hyreslägenheter ska upplåtas till staden för uthyrning i andra hand för kommunens bostadssociala verksamhet, att 10 procent av hyreslägenheterna ska via Boplats Syd tillgängliggöras för Malmöbor som uppbär ekonomiskt bistånd.

sv
sv