$left
$middle

Lorensborg och Bellevuegården med ny bebyggelse i tegelrött. Vy mot norr. Visionsbild av Mandaworks.

Nya bostäder i Lorensborg och Bellevuegården

Nu finns ett förslag till planprogram för Lorensborg och Bellevuegården. Under samrådet som pågår till och med den 30 september har du möjlighet att skicka in synpunkter på de förändringar som planprogrammet föreslår.

Lorensborgsgatan med ny cykelväg och bebyggelse. Vy mot söder. Visionsbild av Mandaworks.

Lorensborgsgatan med ny cykelväg och bebyggelse. Vy mot söder. Visionsbild av Mandaworks.

Flerbostadshus, radhus och förskola

Lorensborg och Bellevuegården är två centrala bostadsområden som anlades på 1950-talet respektive 1970-talet. Nu pågår planering av ny bebyggelse som kan bidra till att förnya boendemiljöerna och utveckla den lokala handeln och servicen i området. I arbetet ingår att undersöka hur Lorensborgsgatan kan bli en attraktivare och tryggare plats.

I planprogrammet finns det utrymme för 1200 nya bostäder, varav cirka 50 radhus. Det planeras även för nya förskolor, med 280 nya förskoleplatser, handel, service och vård samt nya mötesplatser, torg och grönytor. Redan gällande detaljplaner tillåter cirka 550 nya bostäder i Bellevuegården, varav några byggs just nu.

Säker gata med plats för cykel och buss

Utgångspunkten i planförslaget är att Lorensborgsgatan omvandlas till en stadsgata, utan parallellgator. Det blir en grön och lummig gata omgiven av bostäder på båda sidor, där alla kan röra sig tryggt och trivsamt. Här planeras för säkra övergångar, gång- och cykelväg på båda sidor samt nya busshållplatser för MalmöExpressen. Samtidigt fortsätter Lorensborgsgatan att fungera för genomfartstrafik.

Ytkrävande markparkering i området ersätts av mobilitetshus (parkeringshus) som kan erbjuda fler funktioner och lokal service. Tre mobilitetshus föreslås: ett vid Lorensborgstorget, ett vid Stadiongatan och ett vid Bellevuegårdens centrum.

Vad tycker du om planförslaget?

Under samrådstiden som pågår till och med den 30 september 2021 har du möjlighet att lämna synpunkter på planprogrammet. Vi har tagit fram en presentation av planförslaget med visualiseringar av en möjlig bebyggelsestruktur, som du kan fördjupa dig i. Här finns också en länk till alla planhandlingar och information om hur du skickar in dina synpunkter till samrådet.

Till presentationen av planförslaget (kortversion i StoryMaps)

sv
sv