$left
$middle

Flygbild över Norra Bunkeflostrand. Foto: Bojana Lukac

Stora områden natur bevaras i Norra Bunkeflostrand

Från den 19 juli till och med den 27 augusti är förslagen till detaljplaner för områdena väster och öster om Kalkbrottsgatan på samråd respektive granskning. Alla som berörs av förändringarna kan lämna synpunkter på förslagen. Den 19 augusti presenterar vi planförslagen under ett digitalt möte.

240 bostäder och 13 hektar natur

För området väster om Kalbrottsgatan (dp 5624) presenteras nu ett första förslag till detaljplan. Här låg tidigare Limhamns skjutbana och området är ett populärt rekreationsområde för boende i Bunkeflostrand.

Den västra delen av planområdet har en stor artrikedom och biologisk mångfald. Ett 13 hektar stort område bevaras därför som naturmark.

- Det viktigaste i planförslaget är att vi säkrar naturen i området, som till stora delar bevaras och får skydd och skötsel, säger Ivan Gallardo

3 Modell över förslaget till detaljplan för Limhamns skjutbana (dp 5624). Modell Fojab.

3 Modell över förslaget till detaljplan för Limhamns skjutbana (dp 5624). Modell Fojab.

Området närmast Kalkbrottsgatan bebyggs med en blandning av småhus och lägenheter i två respektive fyra våningar.

I norr och öster blir bebyggelsen högre för att avskärma mot buller och möta upp bebyggelsen som planeras öster om Kalkbrottsgatan.

I söder och väster blir den lägre och anpassas mot den befintliga villabebyggelsen och naturområdet. Området får också en lokal för närservice.

Mellan bostadskvarteren och naturområdet planeras en naturlekplats och mötesplats. I söder får Lernackenstråket, som sträcker sig från Fosie ut till kusten, en ny gång- och cykelväg.

Illustration av förslaget till detaljplan för området öster om Kalkbrottsgatan (dp 5622). Illustration Stadstudio.

Illustration av förslaget till detaljplan för området öster om Kalkbrottsgatan (dp 5622). Illustration Stadstudio.

Varierad bebyggelse i gröna parkmiljöer

Detaljplanen för den östra sidan om Kalkbrottsgatan (Dp 5622) var på samråd våren 2020. Därefter har planförslaget bearbetats och ändrats en del efter de synpunkter som kom in under samrådet.

- En stor förändring är att parkstråket utökats från 9000 kvm till 30 000 kvm. Vi har samlat parkeringen i ett mobilitetshus istället för i två. Det finns nu även möjlighet för handel och service på två platser i området, säger Ivan Gallardo, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Förslaget gör det möjligt att bygga runt 1000 bostäder med både flerbostadshus och olika typer av småhus. Genom området förlängs Skånegårdsvägen i en bågform ut till Kalkbrottsgatan.

Den norra delen får en blandning av flerbostadshus och stadsradhus. Medan den södra delen öppnar upp sig och höjden på bebyggelsen trappas ner successivt; från flerbostadshus i tre till fyra våningar till radhus, parhus och kedjehus i två våningar.

I söder i anslutning till den befintliga bebyggelsen anläggs en park och ett parkstråk, som delvis blir nersänkt för att kunna hantera dagvatten och större vattenmängder. Parkstråket får olika bredder, för att skapa utrymme för möten mellan de boende i området.

Mitt i området i anslutning till parken och parkstråket planeras en förskola för 120 barn. Området längst i norr intill den Yttre Ringvägen bevaras som natur- och strövområde. Bullerskyddsvallen som finns idag förlängs österut.

Digitalt möte den 19 augusti

Då det finns begränsningar i fysiska möten under pandemin, kommer vi att genomföra ett digitalt möte den 19 augusti kl 18-19. Då presenterar vi de båda planförslagen och du kan ställa frågor till våra stadsplanerare och politiker.

Du hittar alla planhandlingar samt information om hur du skickar in synpunkter på planförslagen via respektive länk nedan. Här finns också en länk till mötet den 19 augusti. Du behöver inte anmäla dig till mötet och du kopplar upp dig till mötet via webbläsare på dator, mobiltelefon eller padda.

sv
sv