$left
$middle

Aktuellt om coronasituationen vecka 39

Från och med den 29 september tas fler restriktioner i Sverige bort. Nu upphör deltagartaken för kultur- och idrottsevenemang samt restriktioner på serveringsställen, men även de allmänna råden för covid-19. I Malmö öppnar många av våra kulturverksamheter upp igen och stadens skolor erbjuder elever från 12 år och uppåt vaccin mot covid-19.

Det här gäller från och med den 29 september

Nu när vi nu går in i det fjärde steget i regeringens avvecklingsplan tas fler restriktioner om covid-19 bort. Det innebär bland annat att:

 • Deltagartaken för kultur- och idrottsevenemang och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort, men även deltagartak för privata sammankomster i hyrda lokaler.
 • Kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort, såsom särskilda regler för öppettider och hur stora sällskap som kan serveras.

Även de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 tas bort. Vaccinerade kan i princip leva som vanligt, men rådet om att stanna hemma och undvika kontakter med andra människor vid symtom av covid-19 kvarstår. Däremot har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

De nya råden innebär att ovaccinerade bör hålla avstånd till andra människor och undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Det som återstår av restriktioner är femte steget i regeringens avvecklingsplan och det finns inget datum eller månad satt för detta.

På Folkhälsomyndighetens och regeringens webbsida kan du läsa mer om avvecklingsplanen och de nya allmänna råden för ovaccinerade:

Regeringen
Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september

Folkhälsomyndigheten
Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

Rekommendation om covid-test vid inresa i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige från länder utanför Norden gäller till och med den 31 oktober. Fullvaccinerade, barn under 6 år och de som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret, är undantagna. Läs mer om rekommendationen på Folkhälsomyndigheten: Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Gradvis förändring i skolorna

På Malmö stads förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning sker förändringar och lättnader av restriktioner försiktigt och successivt. Här listar vi några av de restriktioner som fortfarande gäller.

Förskolor

 • Rutiner vid hämtning och lämning av barn för att minska trängsel.
 • Inte blanda grupper av barn och vuxna som vanligtvis inte träffas.
 • Barn och vuxna med sjukdomssymtom på covid-19 stannar hemma.

Grundskolorna

 • Inte blanda grupper av elever som vanligtvis inte träffas.
 • Elever och vuxna med symptom på covid-19 stannar hemma.
 • Uppmaning om att fortsätta vara noggrann med handhygien.

Gymnasieskolor och vuxenutbildning

 • Insatser görs för att motverka trängsel, exempelvis undviks större samlingar.
 • På gymnasiet sker undervisning på plats i skolan. Inom vuxenutbildningen har vissa verksamheter återgått till närundervisning och för resterande finns nu en plan för en successiv återgång.
 • Elever och vuxna med symtom på covid-19 stannar hemma och testar sig.
 • Uppmaning om att fortsätta vara noggrann med handhygien.

Elever erbjuds vaccin i skolan

Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från 12 år och uppåt ska erbjudas vaccin mot covid-19. Det är Region Skåne som ansvarar för att genomföra vaccineringen. På grundskolan, kommer vaccineringen att ske i skolans lokaler senare i höst.

Elever på gymnasieskolorna blir också erbjudna vaccin mot covid-19 i skolans lokaler. Samma möjlighet ges även studerande inom sfi (svenska för invandrare). Förra veckan drog de första vaccinationerna igång. Total har runt 1000 elever anmält sitt intresse. På Komvux Malmö sfi på Södervärn vaccinerades 160 elever på plats i skolan. Malmö stads vuxenutbildning bedömer att fler personer kan nås. Därför planeras nu samarbeten med närliggande vårdcentraler. Läs mer om vaccinationen här: Gymnasie- och sfi-elever erbjuds vaccination på skolan - Malmö stad (malmo.se)

Malmös kulturverksamheter öppnar upp igen

Från och med den 29 september öppnar Malmös kulturverksamheter upp för fler besökare. Det kommer inte längre att krävas förbokning av besök på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Begränsningen av antalet besökare i Malmö stadsarkiv tas bort och Naturum Öresund har inte längre krav på förbokning för att besöka utställningen. Biblioteken och andra kulturinstitutioner börjar återigen med programverksamhet för publik på plats.

Läs mer kulturverksamheterna här:
Malmös kulturverksamheter öppnar upp när restriktionerna hävs

Här finns samlad information om våra fritids- och kulturverksamheter och vad som gäller när du planerar ditt besök

Mötesplatser för seniorer

Från och med den 29 september öppnar våra mötesplatser för seniorer i större skala igen, men vi har fortsatt ett gemensamt ansvar att förhindra smittspridning. Därför är det viktigt att alla fortsätter att följa rekommendationer om att hålla avstånd, hålla god handhygien och vara symtomfri vid besök. Telefonnummer och veckoprogram till mötesplatserna finns här: malmo.se/motesplatserforseniorer.

Äldreboenden, covidteam och kohortvård

Vårdboenden och dagverksamheter är också öppna som vanligt. Om du ska hälsa på någon på våra vårdboenden eller besöka våra mötesplatser och restauranger ber vi dig att fortsätta följa rekommendationerna om att hålla avstånd, hålla god handhygien och vara symtomfri vid besök.

Under september har covidteamet och kohortvården, som enbart har tagit hand om patienter med covid-19 trappats ner och ska avvecklas. Framöver kommer covidsjuka patienter att kunna vårdas inom ordinarie verksamhet i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen som följer samma rutiner som covidteamet och kohortvården har gjort.

Mötesplatser för vuxna med psykisk ohälsa

Tider och maximalt antal deltagare på mötesplatser för vuxna med psykisk ohälsa kommer att succesivt förändras efter den 29 september. För dig som besöker mötesplatserna är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna, som att tvätta händerna, hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och följa de instruktioner du får av aktivitetsledarna. Mer information på malmo.se om Mötesplats Vänkretsen

Från den 7 oktober till den 16 december finns cafékvällar för dig med LSS-insats. Högst 40 personer kan delta per tillfälle. Anmälan krävs. Information och anmälan: Cafékvällar på Garaget

Planerad vaccination på LSS-boenden

Planering pågår för vaccination mot covid-19 av barn i åldern 12–15 gällande barnboenden. Planering pågår även för att ge vaccinationsdos tre till äldre brukare inom LSS under hösten eller början av 2022.

Trängseltillsyn på serveringsställen

Restriktioner på serveringsställen, såsom maxantal per sällskap inomhus, avstånd mellan sällskap och krav om sittande servering försvinner.

Det innebär att miljöförvaltningen nu avvecklar de särskilda kontroller som haft fokus på trängsel på serveringsställen, och beslut som fattats med anledning av den tillfälliga lagstiftningen kommer att hävas.

Miljöförvaltningen har sedan den 17 april 2020 arbetat med tillsyn för att säkerställa att restauranger, caféer och serveringar arbetat för att minska risken för smittspridning i sina verksamheter. Totalt har miljöförvaltningens inspektörer gjort över 2 700 kontroller under den här perioden.

Tillståndsenheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som också under denna period har genomfört särskild tillsyn, kommer att fortsätta som vanligt med tillsyn enligt alkohollagen.

Sjukfrånvaron i Malmö stad

Sjukfrånvaron har under 2021 börjat återgå till de sjukfrånvaronivåer som var innan pandemin. Under 2020 var sjukfrånvaron ca 1,5 procentenheter högre än 2019.

Hur sjukfrånvaron utvecklingen har sett ut under pandemin har dock skilt sig åt mellan förvaltningarna. Enligt rekommendationerna har det varit viktigt att de medarbetare som har haft möjlighet att arbeta hemifrån gjort så, men i flertalet förvaltningar har denna möjlighet inte funnits.

Den högre sjukfrånvaron i dessa verksamheter bedöms vara en naturlig konsekvens av att medarbetare varit tvungna att stanna hemma från arbete vid lindriga symtom för att förhindra smittspridning samt andra tillfälliga regler inom socialförsäkringsområdet. Flera av dessa förvaltningar har sedan tidigare haft en hög sjukfrånvaro.

Hur den ökade sjukfrånvaron påverkat bemanningen beror på verksamhetens behov och organisering. Flertalet förvaltningar har under perioder uppgett att personalnärvaro varit ansträngd men under senare delen av året har situation blivit avsevärt bättre.

Sjukfrånvaron har under 2021 börjat återgå till de sjukfrånvaronivåer som var innan pandemin. Under 2020 var sjukfrånvaron ca 1,5 procentenheter högre än 2019.Hur sjukfrånvaron utvecklingen har sett ut under pandemin har dock skilt sig åt mellan förvaltningarna. Enligt rekommendationerna har det varit viktigt att de medarbetare som har haft möjlighet att arbeta hemifrån gjort så, men i flertalet förvaltningar har denna möjlighet inte funnits. Den högre sjukfrånvaron i dessa verksamheter bedöms vara en naturlig konsekvens av att medarbetare varit tvungna att stanna hemma från arbete vid lindriga symtom för att förhindra smittspridning samt andra tillfälliga regler inom socialförsäkringsområdet. Flera av dessa förvaltningar har sedan tidigare haft en hög sjukfrånvaro.

Läs mer om de nationella allmänna råden:
1177 Vårdguiden

sv
sv