$left
$middle

Inventering visar hur hedersnormer märks i förskolan

Hedersproblematik kommer till uttryck redan i förskolan. Det visar en inventering där intervjuer har gjorts med medarbetare vid 13 av Malmö stads förskolor.

– Vi behövde få tydliga exempel på om och i så fall på vilket sätt hedersnormer kommer till uttryck i förskolan, säger Anna Karlfeldt, utbildningschef på förskoleförvaltningen. Inventeringen är en viktig del förskolans arbete med att motverka alla former av hedersproblematik.

Barnen i fokus

Inventeringen visar att förskolornas medarbetare hamnar i svåra situationer när de värderingar som verksamheten vilar på krockar med enskilda familjers uppfattningar. Samtidigt som pedagogerna ska följa läroplan, skollag och barnkonventionen har de också i uppdrag att skapa goda relationer till barnens vårdnadshavare.
– Barnens rättigheter är det viktigaste för oss, säger Anna Karlfeldt. Därför satsar vi nu på att utbilda våra chefer och medarbetare så att de får fördjupad kunskap och bättre praktiska verktyg att använda när de möter den här problematiken.

Kräver långsiktiga insatser

Arbetet med att motverka hedersnormer i förskolan är långsiktigt och kommer att kräva mer än en enskild utbildningsinsats.
– Det är en av anledningarna till att insatserna är en del av förskolornas ordinarie arbete med normer och värden, säger Anna Karlfeldt. Det följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och i förskoleförvaltningens årsanalys.

I intervjuerna som ligger till grund för inventeringen berättar medarbetare bland annat om föräldrar som inte vill att deras barn sover tillsammans med barn av det motsatta könet. Även barnen själva uttrycker hedersnormer, och i vissa fall även medarbetare.

Inventering: Hedersrelaterad problematik i förskolan

Fakta och bakgrund:

  • 2019 publicerades rapporten Heder och samhälle baserad på en kartläggning genomförd i Sveriges tre största städer. Undersökningen visade bland annat att en stor andel av Malmös ungdomar utsätts för begränsande normer och våld i hederns namn. Kartläggningens slutsatser har legat till grund för en mängd insatser och utifrån de rekommendationer som särskilt berör området barn och skola har Malmö stads kommunfullmäktige gett i uppdrag till alla utbildningsförvaltningar att ta fram en plan för kompetensutveckling inom området.
  • Forskaren Hanna Cinthio har gjort inventeringen i uppdrag av Pedagogisk Inspiration, Malmö stads tre utbildningsförvaltningars gemensamma stödenhet, och förskoleförvaltningen.
  • Syftet med inventeringen av hedersproblematiken har varit att få ett underlag för relevanta kompetensutvecklingsinsatser i förskolan. Det är ingen vetenskaplig kartläggning och ger därför inte en fullständig bild av hur utbrett problemet är i förskolorna. Däremot ger inventeringen exempel på hur hedersnormer kan komma till uttryck och vilket stöd som medarbetarna behöver.
sv
sv