$left
$middle

Foto: Amir Arvin

Nu finns checklistor inför markundersökningar

Miljöförvaltningen har tagit fram checklistor för provtagningsplaner och miljötekniska markundersökningar. De ska underlätta för konsulter, uppdragsgivare och beställare att lämna in ett komplett underlag till miljöförvaltningen för bedömning.

Checklistorna omfattar det som miljöförvaltningen i Malmö stad anser att en provtagningsplan och en miljöteknisk markundersökning generellt behöver innehålla för att det ska gå att bedöma, handlägga och bemöta provtagningsplaner och markundersökningsrapporter.

- Den stora vinsten med checklistorna är att konsulter, uppdragsgivare eller andra som är beställare av markundersökningar inför till exempel byggen nu vet vilka uppgifter som behövs för miljöförvaltningens handläggning, säger miljöinspektör Christian Walient på enheten för förorenade områden på miljöförvaltningen.

Används checklistorna så blir det en win-win för alla:

  • Med rätt underlag minimeras behovet av att begära in kompletteringar och handläggningen kan då ofta gå snabbare.

  • Kvaliteten på de miljötekniska markundersökningarna kan också öka om rätt underlag tas fram redan i ett tidigt skede.

  • Undersökningar, utredningar av förorenade områden och miljöförvaltningens handläggning är oftast mycket tidskrävande. Om rätt information finns till hands tidigt i processen underlättar det för alla parter.
sv
sv