$left
$middle

Kristina Olsson om vad som är på gång i Tillväxtkommissionen

Kristina Olsson är huvudsekreterare för Tillväxtkommissionen. Här berättar hon om vad som är på gång i kommissionen och vad det innebär att vara just huvudsekreterare. Vad är det viktigaste du har på ditt bord just nu?

- Aktuellt nu är att vi genomför uppstartsmöten för de åtta referensgrupper som är knutna till de kunskapsunderlagsrapporter som är under framtagande. Vi har dessutom genomfört introduktionsmöten med de fyra råd som kommissionen har tillsatt. Råden består av deltagare från: arbetsmarknadens parter, myndigheter, Öresundsregionen samt civila samhället. Råden och referensgrupperna utgör viktiga delar i kommissionens arbetsprocess för dialog, inspel, kunskap och analys.

Vad innebär det att vara huvudsekreterare?

- Min roll är att leda och driva arbetet i sekretariatet. Tillsammans med kommissionens ordförande ansvarar jag för att ta fram slutrapport och delrapport och för att genomföra kommissionens arbetsprocess i enlighet med direktiven. I det ingår att hålla kommunstyrelsen kontinuerligt uppdaterad om arbetet, föra en nära dialog med stadens förvaltningar och att involvera olika aktörer i samhället och se till att processen är öppen och involverande.

Vad vill du att Tillväxtkommissionen ska åstadkomma?

- Målet för vårt arbete är att ta fram ett vetenskapligt underbyggt underlag till kommunstyrelsen med skarpa och genomförbara förslag och rekommendationer för beslut som stärker ett hållbart näringsliv och en inkluderande arbetsmarknad i Malmö.

Vad ser du blir Tillväxtkommissionens nästa steg?

- Under första kvartalet nästa år kommer kunskapsunderlagsrapporterna att levereras löpande och vårt arbete tar vid med att skapa en syntes utifrån bland annat innehållet i dessa och med att ta fram förslag och rekommendationer. Samtidigt som arbetet med slutrapporten kommer att vara centralt under nästa år, kommer vi att genomföra ett flertal olika kommunikationsinsatser och utåtriktade aktiviteter. Vi vill nå ut brett i vårt arbete och involvera fler målgrupper i vår dialog. I höst fattade kommissionen beslut om att formera en referensgrupp med unga i Malmö. Den får en viktig roll för samtal och inspel om ungas perspektiv på frågorna om att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

sv
sv