$left
$middle

Funktionsstödsnämnden och Föreningen idrott för handikappade (FIFH) har inlett ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap.

Samverkansavtal mellan föreningen FIFH och Malmö stad undertecknat

Den 24 november 2021 har ett samverkansavtal undertecknats mellan föreningen FIFH Malmö och Malmö stad. Det avtalet inleder ett idéburet offentligt partnerskap som syftar till att öka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

Signeringen skedde under ceremoniella former i Rådhuset. Under ceremonin deltog Roko Kursar, kommunalråd och ordförande i funktionsstödsnämnden och Paul Hansson, ordförande FIFH Malmö (föreningen Idrott för handikappade i Malmö).

Funktionsstödsnämnden beslutade i sitt sammanträde i augusti 2021 att inleda ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med FIFH Malmö. I avtalet från november ingår att säkra finansieringen för fem insatser FIFH Malmö driver:

  • rullstolsakademin
  • brukarperspektivutbildning
  • grupp/individträning för brukare
  • stöd i utprovning av hjälpmedel
  • utbildning till anställda i Malmö stad som förskriver hjälpmedel till Malmöbor.

Funktionsstödsnämnden bidrar med 1 125 400 kronor för perioden 2022-01-01 till 2023-12-31.

Partnerskapet är en del av Malmö stads utvecklingsarbete för att bidra till Malmöbornas självständighet och delaktighet. Avtalet går även i linje med funktionsstödsförvaltningens hälsofrämjande arbete, som syftar till att skapa förutsättningar för jämlik hälsa för personer med olika funktionsnedsättningar.

– FIFH är en historiskt viktig samhällsaktör i Malmö. Deras verksamheter stärker många Malmöbors möjligheter i samhället. Jag är stolt att staden tillsammans med FIFH Malmö både kan säkra och vidareutveckla verksamheten och därigenom också stärka Malmöbornas självständighet. Partnerskapet är ännu ett led i vårt arbete för att Malmö verkligen ska bli möjligheternas stad för alla Malmöbor, säger Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande.

– Vi är oerhört tacksamma att ingå detta partnerskap med Malmö stad. Partnerskapet förstärker samarbetet mellan funktionsstödsnämnden och FIFH Malmö. Det ger oss en ekonomiskt långsiktig stabilitet i vårt arbete att hjälpa personer med utmaningar till en ökad autonomi. Partnerskapet visar på en uppskattning av den unika kompetens som FIFH besitter inom detta område, säger Paul Hansson, ordförande FIFH Malmö.

– Med ett idéburet offentligt partnerskap ser vi till att stärka och ge långsiktigt stöd åt FIFH. Det är till nytta för Malmöborna och kan på sikt leda till ökad självständighet och bättre livskvalitet, säger Bengt Persson (S), funktionsstödsnämndens 1:e vice ordförande.

Signerat och klart. Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande och Paul Hansson, ordförande FIFH Malmö undertecknar ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap

Signerat och klart. Från vänster: Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande och Paul Hansson, ordförande FIFH Malmö undertecknar ett tvåårigt idéburet offentligt partnerskap.

sv
sv