$left
$middle

LSS-boendet på Svedalavägen 159.

Trygghet för brukare och personal högst på agendan

Den senaste tiden har LSS-boendet på Svedalavägen 159 blivit omskrivet i olika medier. Utmaningarna är många men situationen är inte på något sätt utom kontroll.

Gemensamt för alla LSS-boenden i Malmö stad är att personalen varje dag gör sitt yttersta för att skapa en fungerande vardag för de personer som bor där. Gemensamt är också att det finns många utmaningar i verksamheterna. En av dem kan vara utagerande och till och med våldsamt beteende hos brukaren.

Vid det aktuella boendet har personskydd satts in som en akut tillfällig åtgärd. Det innebär att civilklädda väktare har funnits i personalens och brukarnas omedelbara närhet för att hjälpa personalen att ta sig ur en hotfull situation. Det har skett vid ett tillfälle och den gången löstes situationen genom dialog. Det stämmer alltså inte att batonger och pepparspray har använts.

– Vi känner inte igen oss i beskrivningen som getts i olika media. Våra brukare har ett stort behov av hjälp och stöd och det ställer stora krav på personalen. Men de goda krafterna och det som fungerar får inte den uppmärksamhet det förtjänar. Vi har förbättrat brukarnas vardagsliv på ett sätt som var snudd på omöjligt för några år sedan, säger Albert Hyseni, sektionscef för Svedalavägen 159.

Personskyddsväktare för att säkra arbetsmiljön är inte är lösningen – det är pedagogik, kompetens och professionellt bemötande. Det ger kvalitet både i brukararbetet och i arbetsmiljön. Goda levnadsförhållanden för brukaren och goda arbetsförhållanden för personalen är alltid vad vi strävar efter.

Sedan fredag 17 december är personskyddet på Svedalavägen 159 borttaget. Beslutet att avveckla det fattades tillsammans med huvudskyddsombudet efter att en rad åtgärder vidtagits för att trygga arbetsmiljön.

– På boendet utförs ett fantastiskt arbete av våra medarbetare. De går utanför sig själva för att ge bästa möjliga stöd till brukarna. Tanken att vi har kapitulerat till att låta beväpnade väktare göra jobbet kunde knappast vara mer fel, säger Jon Klüft, enhetschef inom avdelning LSS-bostäder.

Frågor och svar om Svedalavägen 159

Finns det stöd i lagen för att ta in väktare, beväpnade med pepparsprej, batonger och handfängsel, dygnet runt på LSS-boendet?

Med anledning av att huvudskyddsombudet på fredagen den 3 december med stöd av 6 kap 7§ arbetsmiljölagen stoppade arbetet på Svedalavägen 159, och hävde stoppet mot villkoret att personskydd skickades till boendet, tillsattes personskydd från och med den 3 december och över helgen. Måndagen den 6 december, när parterna träffades för att utvärdera helgen och gemensamt gå igenom kommunals begäran om åtgärd enligt 6a § 6, önskade arbetsgivaren avsluta insatsen med personskydd, eftersom insatsen ej är förenlig med gällande lagstiftning. Parterna var ej överens i denna fråga, varvid arbetsgivaren tillfälligt behövde förlänga personskyddet.

Handfängsel och pepparspray hade personskyddsväktarna inlåsta i ett annat utrymme, däremot får de inte arbeta utan att ha batong på sig. Dessa användes aldrig. Personskyddsväktarna befann sig inte vid något tillfälle i någon brukares lägenhet eftersom hade varit oförenligt med lagstiftningen och med brukarnas integritet.

Vilken kompetens anser Malmö stad att väktarna skulle bidra med, som personalen saknade om det inte var att använda våld mot brukarna?

Personskyddets uppgift är endast att skydda personalen och detta görs genom att hänvisa personalen till att hålla sig till brukarnas individuella handlingsplaner. Det handlar generellt om att läsa av brukaren, backa i rätt tid och att agera lågaffektivt.

Personskyddet har varken utbildning eller kompetens för att arbeta i Malmö stads verksamheter, och det är inte heller en långsiktig lösning. Att tillse att verksamheten är bemannad av personal med rätt kompetens för uppdraget är däremot en hållbar lösning.

Har ni uttömt alla möjligheter innan väktare sätts in? Har all personal den utbildning, erfarenhet och kunskap kring lågaffektivt bemötande som krävs på ett LSS-boende?

När det gäller kompetensutveckling har personalen gått utbildning i studio III som genomfördes av Jeannette Johansson Ånmark, som är studio III:s svenska representant. Även handledning och andra verksamhetsnära kompetenssatningar har genomförts. Vi ser ett fortsatt behov av riktade kompetensinsatser och har en plan för det. En viktig verksamhetsnära åtgärd är nu att vi har en omsorgspedagog på plats som leder det pedagogiska arbetet. Se även svaren under första och andra frågan.

Vad var resonemanget bakom att låta just LSS-lagstiftningen stå tillbaka? Vad var det som gjorde att Malmö stad prioriterade personalens trygghet och säkerhet framför brukarnas trygghet och säkerhet?

Malmö stad står fast vid det vi sa från början när personskyddet sattes in – att vår uppgift är att tillse att verksamheten är bemannad av personal med rätt kompetens för uppdraget och att man följer och regelbundet utvärderar brukarnas individuella handlingsplaner. Det ser vi som en hållbar lösning, såväl för brukarnas trygghet som för personalens. Se även svaret under första frågan.

sv
sv