$left
$middle

Entrétorget är en central mötesplats i Idrottskvarteret. I fonden syns multihallsbyggnaden med reception och lokaler i bottenvåningen. Foto: Kjellander Sjöberg

Så här ser planen ut för Malmös nya idrottskvarter 

”En öppen och grön stadsdel för idrott och utbildning mitt i Malmö”. Det är visionen för Malmös nya idrottskvarter på Stadionområdets norra del. Malmö växer och en hållbar stad behöver områden för rekreation, idrott, hälsa, utbildning, evenemang och möten för alla Malmöbor. Nu har Malmö stad tillsammans med föreningsliv, näringsliv och universitet tagit fram ett beslutsunderlag för inriktningen av området. Den 31 mars tas ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige.

Vad kommer idrottskvarteret betyda för Malmöborna?

– Det kommer att betyda oerhört mycket för Malmöborna att Stadionområdet fortsätter att utvecklas, med inriktning på idrott, utbildning och hälsa, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.

– Integrationen och tryggheten stärks genom att platser skapas för spontanidrott och möten för Malmöbor i alla åldrar och från olika delar av staden.

Marcus Horning menar att när Stadionområdet stärks ytterligare, som ledande regionalt nav för idrott och evenemang, kommer det att skapas företagsetableringar och arbetstillfällen inom idrott och hälsa.

Redan nu är den första av tre etapper klar med utbyggnaden av Annebergsskolan, Malmö idrottsgrundskola och Stadions sporthall samt med många aktiviteter och evenemang i området. Nu förstärker vi detta ytterligare genom att utveckla norra delen av området, säger Sven Gustafsson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret.

Så här ser planerna ut för Idrottskvarteret

Idrottskvarteret omfattar området mellan John Ericssons väg och Malmö stadion i den norra delen av Stadionområdet. I området byggs en multihall för fotboll och andra sporter, två nya torg med möjlighet till spontanidrott utomhus, studentbostäder, hotell, kontor och konceptbostäder med inriktning på idrott och hälsa och mobilitetshus. För att utveckla grönskan i området kommer Stadionparken utökas.

– Utvecklingen av området kommer att ske succesivt och i nära samarbete med föreningsliv, näringsliv och universitet. Under arbetets gång kommer även boende i närområdet få möjlighet att tycka till om förslagen, säger Ulrika Signal, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

När kommer det stå klart?

– Om det fortsatta arbetet inte stöter på större hinder så tror vi att multihallen kommer stå klar vid årsskiftet 2026/2027, menar Ulrika Signal.

Vad kommer det att kosta?

– Utbyggnaden av Idrottskvarteret kommer att finansieras av både Malmö stad och privata byggherrar. Vissa delar, som till exempel finansieringen av multihallen, behöver vi utreda vidare, menar Mikael Kylsäter, projektledare på stadskontoret.

– Den löpande driften av multihallen kommer att finansieras av Malmö stad och de föreningar och evenemangsarrangörer som kommer att nyttja hallen.

Beslut och etappvis utbyggnad

Den 31 mars kommer förslag till genomförande och finansiering beslutas i kommunfullmäktige. Rapporten finns att läsa i sin helhet (länk till rapport).

Omvandlingen av stadionområdet kommer att ta flera år och byggas etappvis. Arbetet med detaljplan och markanvisningsförfarande kommer att ske efter kommunfullmäktige beslutet.

Läs mer: malmo.se/stadion

sv
sv