$left
$middle

Fem frågor om energiarbetet i Sege Park till Rebecca Pochill

Rebecca Pochill, energiingenjör hos Eon, berättar att den digitala fjärrvärme som planeras för Sege Park inte bara är till nytta för de boende i Sege Park utan även till resten av Malmö, eftersom varje byggnad kan bidra med ett litet värmelager i fjärrvärmenätet.

Kan du kort berätta vad Eon gör i Sege Park?
- Eon arbetar, tillsammans med Malmö stad och andra ledningsägare, dels med lösningar kring de energimål som gemensamt har satts upp för området och med byggaktörerna utifrån deras specifika förutsättningar och ambitioner i de respektive byggprojekten. Tanken är att alla fastigheter i Sege Park ska ha möjlighet att koppla upp sig på smart styrning av både el och värme.

Bild på Rebecca Pochill

Rebecca Pochill, energiingenjör på Eon

Vad skiljer ert arbete i Sege Park från andra exploateringsprojekt?
- I Sege Park har vi skrivit under en ”Klimat- och kretsloppsöverenskommelse” tillsammans med VA Syd och Malmö stad, som tydligt visar på ambitionen och målen med området och att alla parter arbetar för att nå dessa mål.

Varför valde ni att göra denna satsning i just Sege Park?
- Sege Park är ett spjutspetsområde för hållbarhet och innovation och ska vara en testbädd för både befintliga och nya energilösningar, så området lämpar sig väl till att fokusera på just energifrågor och vad vi kan göra för att utveckla framtidens hållbara stad.

Vad innebär digital fjärrvärme och hur påverkar den boende i området?
- Digital fjärrvärme är en smart styrning av värmeeffekten som varken syns eller känns, eftersom den inte påverkar inomhustemperaturen, tappvarmvatten eller ventilation. Men anslutna byggnader ökar sin miljöpåverkan och får tillgänglighet till nya digitala lösningar inom energiområdet. Dessutom ger den nytta för inte bara hela området utan även hela staden, i och med att varje byggnad kan bidra med ett litet värmelager i fjärrvärmenätet. Detta innebär att vi kan använda effekten på det ställe i nätet där den behövs just för tillfället; därmed kan vi undvika att starta spets- och reservkraftsanläggningar som ofta drivs av fossila bränslen, vilket ger hela staden en miljövinst.

Vilka andra energilösningar kommer att skapas för att göra det lätt för de boende att leva hållbart?
- På områdesnivå kommer det även att finnas smart styrning av el för att motverka effekttoppar i elnätet, det som kallas ”local balancing”. Vi arbetar också med att se över möjligheten att kunna öka den lokala förnyelsebara elproduktionen i området, genom att fördela sol-el från en solcellspark. Förutom detta har byggaktörerna många specifika lösningar för sina fastigheter. Tanken är att allt detta ska kunna visualiseras så att de som bor i Sege Park tänker på hur de lever och vad de kan bidra med.

sv
sv