$left
$middle

Hållbarhetsrapport 2021: visar en utveckling i önskad riktning

2021 års hållbarhetsrapport är den tredje av Malmö stads hållbarhetsrapporter som är strukturerade efter de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Den ger en nulägesbild av Malmö stads utveckling inom Agenda 2030 och de Globala målen

Agenda 2030 erbjuder ett helhetsfokus på samhällsutvecklingen genom att belysa, balansera och koppla samman samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling - social, miljömässig och ekonomisk. Ambitionen är att rapporten ska vara relevant för en bred målgrupp och fånga en bred bild av alla de områden som är centrala för ett Malmö som utvecklas i en hållbar riktning.

Hållbarhetsapporten 2021 belyser många viktiga resultat och lärdomar. Den visar att det går bra för Malmö inom många av de mål Agenda 2030 pekar ut, till exempel inom utbildnings-, trygghets- och miljömålen. Samtidigt finns flera utmaningar kvar inom såväl de sociala, ekologiska som ekonomiska dimensionerna. I förra årets rapport fördjupades analysen av de Globala mål som leder staden mot social hållbarhet. Årets bredare rapport kan med fördel läsas tillsammans med förra årets fördjupningar.

Utbildning och trygghet går åt rätt håll.

Allt fler barn går i förskola, det går allt bättre för många skolelever och fler avslutar gymnasiet än tidigare. Ett område där det mesta pekar på att utvecklingen går i önskad riktning är trygghetsområdet. Över tid känner sig Malmöborna allt tryggare i sin stad. Men trots att mycket rör sig i rätt riktning finns många utmaningar kvar inom ramen för den sociala dimensionen av hållbarhet, en sådan är ojämlikhet. Även om utvecklingen gå åt rätt håll på en övergripande nivå, ser utfallet olika ut för olika grupper av Malmöbor.

Positiv utveckling vad gäller miljömålen

På miljöområdet går utvecklingen i flera fall i rätt riktning. Till exempel minskar växthusgasutsläppen inom kommunens gränser över tid i Malmö. Men för bland annat ekosystem och biologisk mångfald syns mycket liten eller ingen önskad utveckling. Här har snarast utvecklingen gått åt fel håll. Inom flertalet miljömål behöver man fortsätta se över hur och vad som mäts för att möjliggöra bättre nulägesbedömningar. För både biologisk mångfald och konsumtionsbaserade utsläpp pågår ett nationellt och lokalt arbete för att ta fram nya sätt att mäta. Det gör att kommande uppföljningar förhoppningsvis kommer kunna ge en mer rättvis bild av utvecklingen.

Ökad medel- och medianinkomster

När det kommer till den ekonomiska dimensionen av hållbarhet visar rapporten att både medel- och medianinkomster har ökat för Malmöborna som helhet. De ligger dock kvar på nivåer som är cirka tio procent lägre än riket. Ytterligare analyser behövs för att mäta hållbar och inkluderande tillväxt på lokal nivå.

Hur rapporten ska kunna användas

Rapporten ska kunna tjäna både som ett besluts- och planeringsunderlag och som underlag i dialoger mellan förvaltningar och bolag i Malmö stad. Tillsammans ska dessa hantera de övergripande utmaningar som framkommer.

Läs mer om Hållbarhetsrapport 2021

sv
sv