$left
$middle

I samarbete med Martin & Servera ska Malmö stad under ett år testa nattleveranser med eldrivna fordon till utvalda skolor och verksamheter inom kommunen. Foto: Martin & Servera

Malmö stad testar nattleveranser för att minska klimatpåverkan och öka trafiksäkerheten

I samarbete med Martin & Servera ska Malmö stad under ett år testa nattleveranser med eldrivna fordon till utvalda skolor och verksamheter inom kommunen. Pilotprojektet är ett led i Malmös klimatomställning och målet att nå nettonollutsläpp till 2030.

Malmö stad har arbetat fram en pilot tillsammans med Martin & Servera och utifrån en samlad bedömning har kommunen beslutat att ge företaget dispens från förbudet att köra tung lastbil nattetid i Malmö. Dispensen möjliggör transporter hela dygnet i Malmö under ett år med start i maj.*

– Vi ser en tydlig trend att antalet varuleveranser ökar, en utmaning för Malmö och flera andra städer. Att vi nu testar och ser över möjligheten att kunna leverera under dygnets alla timmar beror till stor del på fordonsutvecklingen och el-lastbilens fördelar. El-lastbilen är en stor investering för transportören vilket innebär att fordonet måste rulla fler timmar för att ge lönsamhet, säger Alexander Hjertstedt, gods- och logistikplanerare, fastighets- och gatukontoret.

Beslutet grundar sig dels utifrån stadens hållbarhetsmål om att öka andelen klimatneutrala transporter där eldrift är en viktig faktor, dels om ökad trafiksäkerhet vid skolor i samband med leveranser. Nattleveranser innebär också minskad belastning på vägnätet då flest leveranser idag sker under dagtid.

– Malmö stad är en stor beställare av olika produkter och tjänster. Framför allt livsmedel som bidrar till ökade leveransflöden till och från skolor, storkök och andra verksamheter runt om i staden. Det är verkligen roligt att vi har varit många, Martin & Servera samt flera förvaltningar från staden, som tillsammans har kämpat för att få detta projekt på plats och som ger så många vinster för staden, säger Lisa Pedersen, hållbarhetskoordinator på upphandlingsenheten, Stadskontoret.

Martin & Servera är den första restauranggrossisten i Sverige att introducera helt elektrifierade fordon för distribution. Genom att nyttja fordonen en större del av dygnet kan företaget minska det totala antalet fordon.

– Vi är stolta att Martin & Servera är en av de leverantörer som skrivit på Malmös klimatkontrakt. Malmö har målet att bli en klimatneutral stad och samtidigt jobbar vi mot vårt eget mål – klimatneutral verksamhet 2030, säger Simon Tideman, Platschef, Martin & Servera Logistik AB

Malmö stad kommer att utvärdera testpiloten utifrån olika parametrar, något som kommer ligga till grund för framtida beslut om nattleveranser.

*Vanligtvis råder det förbud mot tung trafik under tiderna 22.00 – 06.00 i stora delar av Malmös innerstad (enligt lokal trafikföreskrift 1280 2015:02222). Förbudet ligger till grund för att minska ljud, buller och vibrationer under den tid av dygnet som majoriteten av malmöborna sover.

Fakta om projektet

Projektet är ett samarbete inom staden mellan stadskontoret, fastighets- och gatukontoret, funktionsstödsförvaltningen, serviceförvaltningen, hälsa,- vård- och omsorgsförvaltningen och Martin & Servera.

Testperiod: 1 år, med start i maj/juni 2022.

Vilka skolor och verksamheter som omfattas av projektet är inte helt klart, men det rör sig om cirka tio skolor och kök inledningsvis.

Fler fördelar utöver klimatvinster:

  • Varorna är på plats när verksamheterna startar upp på morgonen vilket minskar stressen för restaurangpersonal och arbetsdagen kan planeras på ett lugnare sätt.
  • Rörelse på platser i staden under fler timmar på dygnet vilket ger upphov till en ökad trygghet och eventuellt minskad skadegörelse.
  • Stärkt samarbete över förvaltningsgränserna inom Malmö stad och med näringslivet, för klimatet och stadens medborgare.

I takt med högre miljökrav, målsättningar och den snabba drivmedelsomställningen ser Malmö stad flera fördelar att kunna leverera varor under dygnets alla tider. Det innebär dock inte att alla leveranser är lämpliga att göra mitt i natten, utan det krävs planering, dialog, riskbedömningar, rätt typ av fordon, samt att verksamheterna ligger på ett sådant sätt leveranserna inte riskerar att påverka boende negativt.

Malmös klimatkontrakt

Malmö stad åtar sig i Klimatkontrakt 2030 att vara en föregångare i klimatarbetet och ska bland annat ta fram en klimatinvesteringsplan, utveckla digitala verktyg som kan underlätta beslut om klimatinvesteringar arbeta för att öka samverkan mellan Malmö stad och näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare för att uppnå Malmös klimat- och hållbarhetsmål.


sv
sv