$left
$middle

Projekt ska få fler att komma i mål med sfi

Svenska är nyckeln in i samhället. Trots det så är det många invandrare som aldrig börjar på sfi eller fullföljer sina studier. Nu ska ett treårigt samverkansprojekt mellan Komvux Malmö sfi, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen kartlägga orsaker och möjliga lösningar.

En sfi-lärares vardag kantas ständigt av nya klasslistor. Elever som plötsligt slutar och nya som dyker upp – för att kanske strax senare sluta igen. Situationen skapar både pedagogiska utmaningar för lärarna och en situation där eleverna aldrig kommer i mål med sina studier.

Problemet är inte nytt men sedan hösten 2021 sitter sfi-läraren Paulina Lundkvist och socionomen Hanna Mächs i ett arbetsrum på Komvux Södervärn med den grannlaga uppgiften att både hitta svaret på hur fler kan hitta till sfi och hur de som påbörjat sina studier också ska fullfölja dem. Projektet finansieras av Finsam.

– Under hösten har vi ringt upp och pratat med 183 personer som avbrutit sina studier och även djupintervjuat 45 av dem, säger Paulina Lundkvist.

Enligt förvaltningens egen statistik är det runt 19 procent som avbryter sina studier på grund av jobb, men i de svar som kommit in framkom det att närmare hälften avbrutit på grund av jobb.

– På många sätt har föreställningar om avbrott redan nu kommit på ända. De flesta som vi pratat med såg det inte som ett avbrott, utan snarare som en paus när “livet kom emellan”, säger Paulina Lundkvist.

Det har dock även kommit in olika önskemål kring vad som skulle kunna förenkla fortsatta studier.

–Det handlar bland annat om reducerad studietid. Många tycker till exempel att det är för mycket att ha lektion i tre timmar två kvällar i veckan, säger Paulina Lundkvist.

Hanna Mächs, den andra av de två projektledarna, har en bakgrund som bland annat socialsekreterare.

– Man skulle kunna säga att jag har suttit och slitit med de här frågorna i en annan ände.

I Finsam-projektet har hon framför allt ansvar för att se hur samordningen med externa aktörer kan bli smidigare. Till skillnad från de högre kurserna på komvux så är man inte berättigad studiemedel för att kunna studera på sfi. Det faktum att man inte har något sätt att finansiera sina studier kan vara anledning till att man måste avbryta.

– Det kan till exempel handla om vissa insatser från Arbetsförmedlingen där man endast tillåter tolv månaders studier. Det kan vara en rimlig tidsgräns för andra utbildningar, men för att klara sfi är det väldigt lite tid. Då gäller det att identifiera när under studietiden som det är lämpligt att sätta in den här insatsen, säger Hanna Mächs.

Ytterligare en arbetsuppgift för Hanna Mächs de kommande åren är att undersöka hur fler människor kan hitta till sfi.

– Här har vi mycket att lära från den idéburna sektorn och civilsamhället som har en helt annan förmåga att fånga upp och möta de här människorna.

En annan grupp som intervjuats under hösten är elever som valt att inte hoppa av sina studier. Varken elever som är kvar i undervisningen, eller elever som hoppat av, har tagit upp kvaliteten på undervisningen som någon avgörande faktor.

– Generellt ser man på sina studier på ett annat sätt. Sfi ska leda till något annat, till en ny möjlighet eller till ett jobb – alla har sina egna agendor. Kvalitet i utbildningen är viktigt i sig, men det tycks inte påverka avhoppen, säger Paulina Lundkvist.

Under sommaren kommer en första rapport ut från arbetsrummet på Södervärn. Sedan väntar en höst av att sortera och konkretisera all information för att gå vidare och fokusera på lösningar. Målet är att både tjänstemän och politiker ska vilja lyssna och förändra.

– Tanken är att vi på tre år ska försöka jobba bort behovet av den här typen av projekt, säger Hanna Mächs.

Text: Annika Skogar

Rapporten Avbrott inom Komvux Malmö sfi kommit

Inom ramen för FINSAM-projektet Utebliven etablering har nu rapporten ”Avbrott inom Komvux Malmö sfi” sammanställts.

Rapporten visar att fler elever än avbrottsstatistiken först visar avbryter sina studier på grund av arbete. Det sker också flest avbrott från nybörjarkurserna vilket innebär att sannolikheten för att en elev ska slutföra sina studierna ökar i takt med hur länge denne har studerat.

Eleverna som avbryter sina studier ser inte heller avbrotten som något definitivt utan som en naturlig del i livet där det ibland är svårt att kombinera sfi-studier med livsomständigheter.

Sammantaget visar rapporten att tidiga insatser och en förbättrad introduktion till sfi-studier skulle kunna underlätta för eleverna att stanna kvar i studierna i början av sin studietid – och då också öka sannolikheten för att slutföra studierna. Skolan kan även behöva förbättra sin flexibilitet och utöka sitt utbud av olika utbildningsformer samt bli bättre på att informera om de alternativ som redan finns.

En viktig fråga att fundera kring är också om det som av eleverna ses som pauser i studierna verkligen ska byggas bort? Det kanske snarare handlar om att hantera avbrott som en mer naturlig del i elevernas resa inom sfi.

Ta del av hela rapporten: Avbrott från Komvux Malmö sfi - 2022-06-07.pdf (finsamimalmo.se)

sv
sv