$left
$middle

Nya läroplaner, kursplaner och bestämmelser för betygssättning

Från läsårsstart 2022 gäller nya läroplaner, kursplaner och bestämmelser för betygssättning i grundskolan och grundsärskolan. Det är regeringen som beslutat om förändringarna och det är lagstiftning som alla skolor måste följa.

Vad är läroplaner och kursplaner?

Läroplanen styr undervisningen i skolan. I läroplanerna beskrivs skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. I läroplanerna finns också kursplanerna för alla ämnen och ämnesområden, till exempel för matematik, svenska och bild.

Vad innebär förändringarna?

För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg. Ändringarna innebär bland annat att kunskapskraven byter namn till kriterier och att de blir mindre detaljerade och eleverna ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs de går i.

Förutom läroplanen och kursplanerna finns också bestämmelser som styr hur lärarna ska göra när de sätter betyg. Från den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för hur betyg ska sättas. Ändringarna är gjorda för att betygen ska bli mer rättvisande och stämma överens med elevens kunskaper i ämnet. Läraren gör alltså en så kallad sammantagen bedömning och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet.

I läroplanernas inledande delar, som också har förändrats, beskrivs skolans värdegrund och uppdrag. Där finns också övergripande mål och riktlinjer, dels sådana som gäller för alla i skolan, dels sådana som gäller för lärare. Det står också vilket ansvar rektorn har. De inledande gäller för skolans och lärares arbete oberoende av vilket ämne en lärare undervisar i.

Grundskolorna i Malmö stad har under föregående läsår arbetat med att förbereda sig inför förändringarna. Under läsåret 2022/2023 kommer arbetet fortsätta på samtliga skolor och fokus kommer då att vara på arbetet med bedömning och betygssättning utifrån den nya lagstiftningen.

Du kan läsa mer om ändringarna på Skolverkets webbplats:

Läroplanen och kursplanerna bestämmer vad du får lära dig i skolan - Skolverket

sv
sv