$left
$middle

Vad tycker du om Malmö?

Statistiska centralbyrån (SCB) utför årligen medborgarundersökningar där man mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i sin hemkommun. I årets mätning är det första gången som Malmö deltar i undersökningen.

I årets medborgarundersökning deltar 137 kommuner och totalt kommer drygt 178 000 personer få möjlighet att kunna besvara enkäten.

I frågeformuläret som kommer skickas ut från SCB kommer det bland annat finnas frågor om vilket inflytande du som kommunmedlem upplever att du har. Undersökningen tittar också på du som Malmöbo upplever hur servicen fungerar ur ditt perspektiv och som kan ge värdefull vägledning för hur Malmö stad ska utveckla sina verksamheter.

Du som kommer få möjlighet att delta i enkäten kommer kunna svara via en pappersenkät som även finns på arabiska eller digitalt via webben.

Mer info om medborgarunderökningen finns på SCB:s hemsida

sv
sv