$left
$middle

Använd din röst – går det att öka valdeltagandet?

I årets val röstar rekordmånga unga förstagångsväljare och gruppen med nya svenskar är stor. I Malmö har varannan förstagångsväljare utländsk bakgrund. För att försöka öka deltagandet i årets val satsar Malmö stad på samverkan med civilsamhället och en kampanj som ska få fler att använda sin röst.

Röstande bland 18–29 åringar i Sverige är lågt och Malmö är en av kommunerna med lägst valdeltagande. En siffra som dessutom varierar kraftigt utifrån område. Enligt SCB:s analys av deltagande bland unga i valet 2018, var den inom vissa av Malmös distrikt nere på under 60 procent. Den unga målgruppen är dessutom svår att nå med traditionell kommunikation.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och stadskontoret i uppdrag att utveckla och stötta initiativ som kan öka valdeltagandet i områden i Malmö med lågt deltagande.

Vad är det som gör att så många inte röstar?

- För att få kunskap om vad vi kan göra för att försöka öka valdeltagandet har vi tittat på forskning. Där kan vi se att det finns flera olika faktorer som utgör barriärer för dem som inte röstar och som kan sammanfattas som kunskapsmässiga, emotionella och praktiska, berättar Carolin Sjöholm, projektledare och kommunikatör på stadskontoret.

De kunskapsmässiga barriärerna handlar om bristande kännedom om att man får rösta och okunskap om det svenska valsystemet och om var, när och hur man röstar.

De emotionella barriärerna kan bestå av sådant som för stort gap mellan politiker och medborgare, känsla av utanförskap, brist på representation eller erfarenhet av diskriminering, avsaknaden av framtidstro och långsiktighet samt allmänt bristande intresse.

De praktiska barriärerna däremot kan röra sig om att man saknar förmåga att rösta eller har brist på tid eller ork. Orsakerna kan vara funktionsvariationer, sjukdom och annat.

Hur får man då fler att använda sin röst?

- Forskningen vi har tittat på lyfter fram ett antal framgångsfaktorer för att öka valdeltagande som kan delas in i fem kategorier, säger Carolin Sjöholm. Det handlar om att:

  • Komma närmare invånarna
  • Nå bredare ut bland invånarna
  • Påverka varandra
  • Nå hjärtat
  • Tänka långsiktigt

Vad gör Malmö stad för att öka årets valdeltagande?

- För att nå bredare med information och komma närmare invånarna samarbetar vi med stadens föreningsliv och näringsliv, säger Carolin Sjöholm.

Ett antal föreningar som är verksamma i och har god kännedom om de prioriterade områdena och målgrupperna genomför aktiviteter som Malmö stad finansierar, för att öka kunskapen om hur den svenska demokratin och valprocessen fungerar.

Det kan handla om att engagera och utbilda valambassadörer, arrangera samtal och debatter och att skapa nya sätt att engagera ungdomar.

Stadskontoret har tryckt upp information på lättillgänglig svenska och ett stort antal språk som föreningarna kan använda i sitt uppsökande arbete.

Läs mer om föreningarna ZigZag och Flamman och deras arbete inför valet

Ett 50-tal näringsidkare som driver snabbmatsställen runt om i stan har också engagerats i att sprida budskapet att använda sin röst.

- Vi testar ett nytt grepp där vi har tryckt upp budskapet Använd din röst på snabbmatspapper som har delats ut till snabbmatsställen över hela Malmö. Tanken med detta är påminna om vikten av den egna rösten och att bidra till nya samtal i sammanhang där Malmö stad annars inte kommunicerar, berättar Carolin Sjöholm.

Responsen från de engagerade näringsidkarna, som möter ett stort antal Malmöbor i sin vardag, har varit genomgående positiv.

Hur kan man då nå hjärtat?

Kampanjen Använd din röst består även av att fyra unga Malmöprofiler med olika bakgrunder får berätta öppet och ärligt om vad demokrati betyder för dem och deras relation till att rösta.

En av dem är skådespelaren Edy Dzafic som är 20 år och själv förstagångsväljare. Han berättar:

- Jag är uppväxt med min mamma, och hon har alltid gått och röstat och tyckt att det var sjukt viktigt. Jag vet att hon är väldigt tacksam för att kunna rösta. Jag har ju aldrig röstat förr, men jag är taggad! berättar Edy Dzafic.

- Att en ung Malmöprofil som många andra unga Malmöbor följer i sociala medier går ut och säger att han tycker att demokrati är något fint och viktigt som vi måste ta vara på och vara tacksamma för, tror vi kan spela roll åtminstone för några - både på kort och lång sikt, säger Carolin Sjöholm.

Går det att öka engagemanget för demokratin och öka valdeltagandet med den här satsningen?

- Att veta om de satsningar vi gör i år ökar valdeltagandet är svårt att mäta. Det vi ser redan nu är i alla fall att föreningarnas valambassadörer når ut till många och att det pågår samtal på många håll i staden. Och att vår kampanj med snabbmatspappren uppmärksammas överallt och skapar reflektioner och samtal, säger Carolin Sjöholm.

- Men precis som forskarna säger så är det här ett arbete som måste pågå långsiktigt och regelbundet för att verkligen få effekt. Vår förhoppning är att det vi gör i år inte ska stanna upp efter den 11 september utan leda till nya initiativ som kan ta vid efter valdagen, avslutar hon.

sv
sv