$left
$middle

Foto: Charlotte Mönnich Jung, Malmö stad

Överraskande miljövinster vid rivningen av svävarterminalen

Produktionen av byggmaterial har stor klimatpåverkan och det är därför viktigt att ta vara på resurserna vid rivning. Det står nu klart att återbruket av byggmaterial från svävarterminalen gett stora miljövinster.

– Vi har kunnat se att klimatnyttan uppgår till cirka 41 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar nästan fyra genomsnittssvenskars årliga klimatutsläpp, berättar Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg på stadsfastigheter.

Det var i mars 2022 som pilotprojektet kring av riva på ett nytt sätt drog igång på svävarterminalen i Nyhamnen. Syftet var att testa gränserna för hur mycket material och produkter som går att återanvända för att på så sätt minska både avfallsmängder och klimatavtryck.

– I samarbete med Återbyggdepån har vi lämnat vidare omklädningsskåp och betongplattor som kan köpas av privatpersoner och företag. Svävarterminalens marmorgolv och plåtfasad har sålts via auktion till andra företag, medan andra material har serviceförvaltningen i Malmö stad själv tagit hand om och förvarar i interna lager i väntan på att de ska användas i byggnation och förvaltning av fastigheter, berättar Jon Christainsson som varit projektledare för rivningen från stadsfastigheters sida.

Lärdomar av projektet

Pilotprojektet har skapat många lärdomar. Bland annat har de flesta rivningsfirmor idag stora maskiner för att riva på kort tid och inte alls bemanning, maskiner och incitament för att demontera och riva varsamt för att möjliggöra återbruk. Därför behöver staden bli bättre beställare av cirkulär rivning och knyta till entreprenörer som vill utveckla metoder för effektiv cirkulär rivning framåt.

– Vi har lärt oss massor, främst hur vi behöver ta vara på intern kompetens i staden vid planering av rivningar och ombyggnationer framåt. Vi behöver också vara tydligare gentemot våra entreprenörer i våra ambitioner kring återbruk så att vi jobbar med det som ett gemensamt mål i projekten. Internt behöver vi även skapa rutiner och processer så att återbruk blir så enkelt som möjligt och en naturlig del i de ordinarie processerna inom bygg och förvaltning, avslutar Anna.

Vill du veta mer om svävarterminalen kan du läsa en tidigare nyhet om det.

sv
sv