$left
$middle

Höga vågor i Malmö i samband med stormen Malik 2022. Foto: Jens Nordström

Tyck till om remissförslag för Malmö stads Strategi för kustskydd

Sedan våren 2021 har Malmö stad arbetat med stadens Strategi för kustskydd som nu presenteras i ett remissförslag. Fram till sista mars 2023 har alla som berörs av strategin möjlighet att skicka in synpunkter på innehållet.

I Strategi för kustskydd presenteras Malmö stads syn på klimatet och framtida översvämningsrisk från havet, samt hur den ska hanteras i stadens fysiska planering och hur Malmös befintliga bebyggelse kan skyddas. Strategin ska ingå i Malmös översiktsplan, och har som övergripande mål att visa hur Malmö ska kunna fortsätta utvecklas som kuststad i ett förändrat klimat.

En av de frågor som behandlas i strategin är ansvarsfördelningen för genomförandet av skyddsåtgärder. Enligt rådande lagstiftning har fastighetsägare ansvar för att skydda sina egna byggnader. Malmö stad agerar utifrån det ansvar och de skyldigheter som staden har i rollen som fastighetsägare, verksamhetsutövare, väghållare och myndighet.

Remissversionen av Malmö stads Strategi för kustskydd godkändes av kommunstyrelsen 7 december 2022. Förslaget är nu ute för remiss mellan 15 december 2022 och 31 mars 2023. Under den här perioden kan kommuninvånare, nämnder, myndigheter, organisationer och andra aktörer lämna in sina synpunkter på förslaget. Under remissperioden går förslaget att ta del av via hemsidan malmo.se/kustskydd, där det även finns information om hur man går tillväga för att tycka till.

Efter remisstiden sammanställs de inkomna synpunkterna i en redogörelse som ska bidra till att förbättra strategin inför det fortsatta arbetet. Synpunkterna kommer till exempel att hjälpa till att identifiera frågor, oklarheter och målkonflikter som sedan kan bearbetas, lösas eller förtydligas.

sv
sv