$left
$middle

Tillsammans håller vi gatorna fina under vintern

Malmö stad halkbekämpar och snöröjer kommunala vägbanor, cykelbanor, torg och gångbanor vintertid. Tillsammans med fastighetsägare håller vi stadens gator välskötta.

Fastighetsägarens ansvar

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar
för snöröjning. Vi tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig
allmän platsmark, medan gångbanan utanför fastigheten är
fastighetsägarens ansvar.

Från slutet av oktober till i början av april har Malmö stad en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer.
Detta för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning vid behov.
I arbetet med snöröjning samarbetar Malmö stad med SOS/räddningstjänsten, för att säkra att räddningsfordon kan komma fram.

sv
sv