$left
$middle

Att motverka könsstereotypa utbildnings- och karriärsval bland unga

Den sista kunskapsunderlagsrapporten till Tillväxtkommissionen handlar om förebilder för ungas val av studier och karriär och har titeln ”Förebilders roll för att motverka könsstereotypa utbildnings- och karriärsval”. Rapporten beskriver hur unga tar beslut om sin framtid baserat på stereotypa missuppfattningar om karriärer och utbildningar. Rapportförfattaren Thomas Åstebro menar att man genom alternativa förebilder kan ändra synen och motverka ungdomars missuppfattningar.

Studien visar att unga ofta formar könsstereotypa uppfattningar utifrån förebilder i sin omgivning såsom från föräldrar, vänner och syskon. Genom att tillhandahålla förebilder som bryter mot dessa normer kan man uppmuntra ungdomar att reflektera kring studie- och karriärval.

Rapporten visar att ett relativt kort möte med en förebild, som man vanligtvis inte möter på annat sätt, kan vara effektivt för att ge mer könsneutral information om karriärer och utbildningar. Genom att undersöka fältstudier med ungdomar som läser natur- och teknikrelaterade utbildningar visar Thomas Åstebro på vikten av manliga och kvinnliga förebilder.

Läs hela rapporten här.

sv
sv