$left
$middle

Foto: Folio

Malmö stad växer i takt med Malmö

850 nya kollegor, en högre andel heltidsanställda, men också ökad personalomsättning efter pandemiår med låg omsättning. Här är en tillbakablick på personalläget 2022.

I personalredovisningen sammanfattas året som gått och utvecklingen bland de drygt 28 500 månadsavlönade och de 3000 timavlönade medarbetarna som utgör Malmö stads organisation.

– Malmö växer så det knakar och då behöver Malmö stad också växa. Vi anställer i genomsnitt 750 kollegor per år men vi behöver bli ännu fler. Vi behöver också utveckla roller, arbetssätt och organisation för att möta de kompetensutmaningar som staden står inför och delar med andra kommuner och sektorer, säger Johanna Juhlin, personaldirektör i Malmö stad.

Under 2022 har ett flertal satsningar genomförts för att främja kompetensförsörjning, jämställdhet och mångfald. Bland annat har Malmö stad infört rekrytering utan personligt brev och börjat med digital referenstagning vid rekryteringar. Ett viktigt fokusområde framöver blir att fortsätta utveckla stadens arbete för en breddad rekrytering, inte minst för att bidra till stadens kompetensförsörjning.

Efter pandemin har rörligheten på arbetsmarknaden ökat vilket bland annat syns i en ökad personalomsättning i Malmö stad. I jämförelser med andra kommuner är personalomsättningen ändå lägre i Malmö stad.

Både andelen heltidsanställda och heltidsarbetande har fortsatt att öka under året. De förvaltningar som har ökat andelen heltidsanställda i störst omfattning jämfört med 2021, är precis som föregående år, hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Dessa två förvaltningar har under flera år har arbetat fokuserat med olika insatser i syfte att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Arbetet med att öka andelen heltidsanställda är fortsatt ett viktigt område.

– Under den första delen av 2022 påverkades stadens verksamheter fortfarande av coronapandemin. För många av Malmö stads medarbetare har det varit utmanande år som har ställt extra stora krav på både uthållighet och uppfinningsrikedom. Stadens medarbetare och chefer har fortsatt att bidra med fantastiska insatser också under 2022, avslutar Johanna Juhlin.

sv
sv