$left
$middle

Så gick det för Malmö stad 2022

2022 var ett år präglat av Rysslands invasion av Ukraina, inflation, räntehöjningar och kostnadsökningar för bland annat el, drivmedel och livsmedel. Samtidigt var det också ett år då många flyttade till Malmö, fler blev självförsörjande och suget efter kulturaktiviteter var stort efter år av pandemi.

Årsredovisningen berättar om hur Malmö stad har lyckats med de mål som kommunfullmäktige har satt, hur resurserna har använts och vilka viktiga händelser som påverkat verksamheten under året. Här är ett kort sammandrag av en omfattande årsredovisning för 2022.Ta del av årsredovisningen i sin helhet på malmo.se/redovisning

Malmö växer

Malmö har sedan början av 1990-talet varit Sveriges snabbast växande storstad och har nu passerat 355 000 invånare, en ökning med 5600 nya Malmöbor under 2022.

En stark befolkningsutveckling innebär stora möjligheter men också utmaningar. För att möta dessa leder kommunstyrelsen stadens arbete med att främja hållbar och inkluderande tillväxt genom att agera lokalt och genom att tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala, nationella och regionala samarbeten.

Återhämtning på arbetsmarknaden

Arbetslösheten i Malmö var i december 12,3 procent i förhållande till rikssnittet 6,6 procent, men sedan sommaren 2020 har arbetslösheten i Malmö sjunkit mer än rikssnittet. Under året har Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen fördjupat arbetet med att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden.

Under 2022 har återhämtningen på arbetsmarknaden varit stark och arbetslösheten ligger nu på en lägre nivå än innan coronapandemin, men de arbetstillfällen som kommit till har inte i tillräckligt hög grad motsvarat Malmöbornas kompetenser.

Antal varsel i Malmö ökade något under 2022, men ligger fortfarande under den normala genomsnittliga nivån.

Fler hushåll försörjer sig själv

2022 hade 7398 hushåll i Malmö någon gång på året behov av ekonomiskt bistånd (8917 hushåll 2021). Antalet nya hushåll med ekonomiskt bistånd har tydligt minskat och cirka 35 procent av hushållen med ekonomiskt bistånd har blivit självförsörjande. Det minskande antalet hushåll med försörjningsstöd och det låga mottagandet av nyanlända bedöms också vara orsaken till en minskad hemlöshet.

Stor efterfrågan på kultur

Kulturnämnden hade nära 70 000 besökare under sex sommarveckor som tog del av 130 arrangemang på Sommarscens spelplatser – en tangering av publikrekordet från 2010. Malmö Museer, Malmö Konsthall och Malmö Live har haft fler besökare under 2022 jämfört med föregående år. Samma gäller för Malmös fritidsgårdar.

Fler elever i grundskolan

Förskolan har under året haft stort fokus på likvärdighet i förskolan. I samarbete med idéburen sektor har Malmö stad arbetat för att få in fler barn i förskolan så att barnen till exempel ska få tillgång till språkutvecklande insatser.

Grundskolan ökade antalet elever under året medan antalet barn i förskolan minskade. Det ökade antalet elever har medfört en förtätning på många skolor. Under året skrevs nära också 800 nyanlända in i Malmös grundskolor.

Strax under 80 procent av niondeklassarna uppnådde grundläggande gymnasiebehörighet. En svagt uppåtgående trend då fler elever blivit behöriga bröts 2022. En anledning till detta tros vara omständigheter under coronapandemin.

Antalet elever i grundskolan förväntas öka motsvarande två medelstora skolor under de närmaste åren. Grundskolenämnden noterar en ökning även inom grundsärskolan. Inom gymnasieskolan förväntas antalet elever öka med 26 procent fram till 2032.

Årets ekonomiska resultat

Årets resultat för kommunkoncernen blev + 1 953 miljoner kronor och för Malmö stad uppgick det till + 1 848 miljoner kronor. Överskottet består bland annat av högre skatteintäkter och överskott i nämndernas verksamhet. För bolagen* blev resultatet +149 miljoner kronor och för kommunalförbunden** -5 miljoner kronor.

Årets resultat innebär att kommunen uppfyller kravet på god ekonomisk balans. Detta är positivt inför ett förväntat mer pressat ekonomiskt läge kommande år.

* Boplats Syd AB, Malmö Kommuns Parkerings AB, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB, Minc i Sverige AB, MKB Fastighets AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB

** Räddningstjänsten Syd och VA SYD

sv
sv