$left
$middle

Kartan visar möjliga stationslägen i Västra hamnen, samt utbyggnaden av kustskyddet.

Öresundsmetrons utveckling i Malmö utreds

Öresundsmetron är en viktig infrastruktursatsning för både Malmö och Köpenhamn. I städerna pågår just nu officiella utredningar om anslutningar och stationslägen för Öresundsmetron.

I Köpenhamn ansluter Öresundsmetron till den nya metrolinjen M5 och i Malmö ansluter den i Västra hamnen med stationer och förlängning in till Malmö C. Just nu pågår en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öresundsmetron som stadsbyggnadskontorets Josephine Nellerup och Annika Reischmann projektleder.

Vad ska den fördjupade översiktsplanen (FÖP) utreda?

– Den fördjupade översiktsplanen omfattar Öresundsmetrons sträckning och stationer inom Malmö, initialt och senare, med depå samt stadsutveckling kring stationerna, genomförandefrågor och konsekvensbeskrivning, säger Josephine Nellerup.

Stadsutvecklingen fokuserar framför allt på Galeonen+, den norra delen av Västra hamnen och västra delen av Mellersta hamnen. Kring Malmös hamninlopp behöver frågeställningar som finns kring metrostationslägen, kustskydd, stadsutveckling, trafikförbindelser, upp- och utfyllnader och fyllnadsmassor och Malmö vattenområde hanteras samlat.

– Komplexitet i stadsbyggandet som finns i hamnområdet behöver hanteras som en helhet så att juridiskt samhällsviktigt intresse om möjligt uppnås, för god genomförbarhet, menar Josephine Nellerup .

Varför behövs en FÖP för Öresundsmetron?

– FÖP:en fungerar som ett ramverk för en stor del av de utredningar som krävs för Öresundsmetron och den stadsutveckling som den är kopplad till. Den ersätter också den traditionella lokaleringsutredningen som annars sker innan järnvägsplan, säger Josephine Nellerup.

– Att samla arbetet i en FÖP ger en stor tyngd inom kommunen och långsiktig kontinuitet för frågorna eftersom den beslutas av kommunfullmäktige. Den innebär ett avtal mellan stat och kommun och den regleras av plan- och bygglagen vilket skapar igenkänningsfaktor vid remisser och dialoger. Vid antagande blir den en del av den kommunövergripande översiktsplanen som är vägledande för all fysisk planering och exploatering i staden, menar Josephine Nellerup.

Vad innehåller Öresundsmetrons FÖP?

– Förutom att den innehåller linjedragningar och stationslägen ingår även stadsutveckling i den norra delen av Västra hamnen. Det vi kallar Galeonen+. FÖP:en ger oss möjlighet att svara på de frågeställningar som finns kring till exempel kustskydd, utfyllnader, hantering av fyllnadsmassor och trafikförbindelser. Tillsammans skapar detta rätt förutsättningar för en Öresundsmetro, säger Annika Reischmann.

Hur ser processen ut?

– En del ställningstaganden behöver tas tidigt, redan nästa år. Av den anledningen blir FÖP:ens process anpassad så att vissa inriktningsbeslut fattas politiskt under nästa år och därefter lyfts besluten tillbaka in i FÖP-arbetet som förutsättningar. Arbetet därefter ska sedan landa i en samrådshandling under 2025, säger Annika Reischmann.

Vad handlar inriktningsbeslutet om?

– Vi behöver beslut på exakt linjedragning fram till Malmö C och vilka stationer förutom Malmö C vi ska ha i en första etapp. Vi behöver också beslut på hur vi ska hantera stadsutvecklingen med integrerat kustskydd kring Malmö hamninlopp, då det påverkar Öresundsmetrons sträckning och stationslägen samt upptagningsområde, säger Josephine Nellerup.

När räknar ni med beslut i kommunfullmäktige?

– Hela FÖP:en för Öresundsmetron beräknas gå till kommunfullmäktige under hösten 2027.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen kan enligt plan- och bygglagen fördjupningar och tillägg tas fram när det finns behov av mer ingående utredningar av ett geografiskt eller tematiskt avgränsat område.

Förvaltningsövergripande samordning för Öresundsmetron

En samordningsgrupp för hela Öresundsmetroarbetet i Malmö stad arbetar med den fördjupade översiktsplanen. Representanter från stadsbyggadskontoret, fastighets- och gatukontoret och stadskontoret ingår i gruppen. Projektleder gör Leif Gjesing Hansen.
Kontakt: oresundsmetro@malmo.se

sv
sv