$left
$middle

Om Bergaskolan

Bergaskolan är en grundskola som omfattar årskurkerna F-9 och anpassad grundskola årskurserna 6-10.

På skolan finns en stor, ljus matsal, nyrenoverade hemkunskapssalar och ett bibliotek där eleverna har tillgång till datorer, tidningar, tidskrifter och såväl nya som gamla skönlitterära böcker samt faktaböcker inom olika ämnen.

Bergaskolan har en aula med scen och plats för 150 personer. Vi har all vår idrott i Limhamns sporthall. skolan är belägen på Limhamn, med närhet till centrum, grönområden och havet.

Skolan har 36 klasser från F-9 med största andelen klasser på högstadiet. På Bergaskolan har vi även profilinriktning i musik med en klass i vardera årskurs 7-9. I dessa klasser är det särskilt intag inför årskurs 7.

Bergaskolans anpassad grundskola har verksamhet för de elever som behöver arbeta i en mindre grupp enligt särskolans kursplan. Här arbetar vi något längre skoldagar - heldagsskola, för att skapa utrymme för lärprocesserna. Vi har även mer uteverksamhet, och betonar elevernas sociala utveckling.

På Bergaskolans högstadium läser vi skolåret uppdelat i tre perioder. Det innebär att eleverna koncentrerar sig på färre antal ämnen varje period. Alla har dock svenska, engelska, matematik, språkval och idrott under hela året.

Bergaskolans elever är studiemotiverade och har i genomsnitt mycket bra resultat på de nationella proven i årskurs 9 och cirka 97% av dem är behöriga till gymnasiets nationella program.

Skolledning, lärare och elevvårdande personal arbetar aktivt för att alla elever ska trivas och må bra. Detta för att få en så god inlärningssituation som möjligt så att eleverna kan nå goda resultat i sitt skolarbete. Personalen söker kontinuerligt nya vägar för att höja sin kompetens, något som även kommer eleverna till godo.

På skolan arbetar vi aktivt med kamratstödjare. Deras främsta uppgift är att göra de vuxna på skolan uppmärksamma på elever som far illa. På skolan har vi ett antimobbningsteam som samtalar med eleverna utifrån de situationer som uppstår på skolan. Vi i personalen lägger ned ett stort arbete på att få alla våra elever att vara delaktiga i det dagliga skolarbetet. Detta gör vi genom klassråden som vi har varje vecka i alla klasser och elevrådet som träffas cirka en gång i månaden.

Vi har även ett nära samarbete med elevernas föräldrar via föräldramöten, utvecklingssamtal, åhörarvecka och elevhälsomöten.

Bergaskolan är en skola där både personal och elever trivs och ges goda utvecklingsmöjligheter.

Bergaskolan

Bergaskolan

Telefon:
040-34 61 79
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Hyllie kyrkoväg 63
sv