Elevhälsa på Djupadalsskolan

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att utifrån ett helhetsperspektiv arbeta förebyggande och hälsofrämjande för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom hälsoundersökningar och enklare sjukvårdsinsatser.

All skolhälsovård är kostnadsfri och både skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

På Djupadalsskolan jobbar Annette Enö Larsson 50 procent och Malin Engstrand 50 procent som skolsköterskor.

Kontaktuppgifter:

Annette
040-34 67 63
0709-78 22 86
annette.enolarsson@malmo.se

Malin
040-34 67 63
0709-82 00 86
malin.engstrand@malmo.se

Kurator

På Djupadalsskolan har vi också en skolkurator.

Skolkurator tillför social och psykosocial kompetens på individ-, grupp- och organisationsnivå.

I arbetet ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling.

Kurator samarbetar och samverkar inom och utom organisationen. Inom organisationen ingår kurator i skolans elevhälsoteam.

Kurator arbetar utifrån beprövad erfarenhet och evidens med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda elever eller grupper av elever.

Kurator arbetar också med förebyggande och hälsofrämjande insatser på grupp- och organisationsnivå i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges så optimala förutsättningar som möjligt att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt. Likabehandlingsarbetet är här en viktig del.

Elever och/eller vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka mig på skolan eller kontakta mig via telefon eller mejl.

Hanna Gadd
0733-034745
hanna.gadd@malmo.se


Senast ändrad: