$left
$middle

Om Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan är en grundskola för elever med generell språkstörning samt för elever med autism. På skolan går 95 elever i skolår 1–9. Eleverna på Kommunikationsskolan följer den vanliga läroplanen men undervisningen är utformad för att ge eleverna det språkliga stöd de behöver.

Kommunikationsskolan har funnits i Malmö sedan 1998. Verksamheten har tidigare varit placerad på Söderkullaskolan men delar nu lokaler med Värner Rydénskolan. Skolan riktar sig till elever med generell språkstörning och/eller autism från hela Malmö.

Klasserna består av 7-9 elever och varje klass har en resurspedagog som följer klassen under hela skoldagen. Personaltätheten är hög, vilket möjliggör en hög grad av anpassningar och stöd i undervisningen. Eleverna får dessutom regelbundet språkligt stöd av logoped, såväl individuellt som i grupp. Kommunikationsskolan har också ett fritidshem som arbetar med samma typer av anpassningar som skolan.

Vanlig klassundervisning ställer höga krav på koncentrationsförmåga, att snabbt kunna förstå instruktioner och kunna arbeta självständigt. För ett barn med generell språkstörning blir dessa krav ofta övermäktiga. Därför arbetar Kommunikationsskolan på ett sätt som tillgängliggör undervisningen för eleverna utifrån deras specifika behov.

Språkstörning kan yttra sig på många sätt. Svårigheterna kan vara expressiva (hur barnet uttrycker sig, till exempel uttal och grammatik) eller impressiva (hur barnet tolkar och förstår språk). Barnen använder sig oftast av ett begränsat ordförråd. Talet kan vara svårförståeligt. Brister i koncentration/uthållighet och motorik är vanligt förekommande. Barnens svårigheter att kommunicera leder ofta till missförstånd och de kan ha svårt att fungera socialt i samvaro med andra barn.

Hur får man plats?

Anmälan görs av skolan i samråd med föräldrarna. Den ska innehålla en pedagogisk utredning, aktuellt åtgärdsprogram samt en språklig utredning gjord av logoped. De barn som bedöms ha störst behov av det stöd Kommunikationsskolan ger erbjuds plats. Kontakta Kommunikationsskolan för mer information om ansökan.

Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolan

Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Hårds väg 5
sv