$left
$middle

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker på olika plan i skolan. En övergripande nivå genom skolrådet vilken rektor eller biträdande rektor ansvarar för tillsammans med pedagoger från skolan samt vårdnadshavare. Dessa möten är 2-3 gånger per termin och hanterar frågor som gäller verksamheten i stort.

På nivån under samverkar vårdnadshavare och pedagoger i aktuell klass genom föräldramöten och andra för klassen aktuella tillställningar.

Den nivå som är närmst eleven gällande samverkan är utvecklingssamtalet, där frågor som rör eleven avverkas tillsammans med elev, vårdnadshavare och berörda pedagoger.

Målet med föräldrasamverkan är att:

 • vårt samarbete kännetecknas av ett positivt och öppet förhållningssätt som
 • förmedlar förtroende och tillit.
 • alla föräldrar upplever inflytande och delaktighet i det enskilda barnets,
 • arbetslagets och hela skolans utveckling.
 • skolans och personalens gemensamma förhållningssätt och rutiner förankras och blir tydliga för alla vuxna.

Handlingsplan:

 • Föräldraråd med möjlighet till påverkan av verksamheten.
 • Informationsskrift till alla föräldrar inför varje läsår.
 • Föräldramöte minst ett per läsår och gärna i olika former. Föräldrar kan även ta initiativ till föräldramöte.
 • Minst två utvecklingssamtal per läsår
 • Nära samarbete kring barn i behov av stöd med gemensamt åtgärdsprogram.
 • En föräldraenkät per läsår.

Föräldraråd läsåret 2023/2024:
13 september 2023
15 november 2023
12 februari 2024
13 maj 2024

Rådmansvångens skola

 • Rådmansvångens skola

  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Klerkgatan 2
sv