$left
$middle

Om Rönnenskolan

Rönnenskolan är en 7–9-skola med cirka 400 elever. På Rönenskolan finns de två byggnader.

Språket är grundläggande

Språket är grundläggande i all kunskapsutveckling och i kommunikation med andra människor. På Rönnenskolan lägger vi stor vikt vid att eleverna läser skönlitteratur för att på detta sätt utveckla sitt språk.

Demokratiska mål

Rönnenskolan har som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar därför efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i klassråd, elevråd, samt genom att läraren tillsammans med eleverna planerar och utvärderar undervisningen.

På Rönnenskolan står eleverna i centrum

Kring eleverna arbetar personalen i arbetslag. Varje elev har en egen mentor som eleven träffar ofta. Vi arbetar hela tiden för att eleverna ska få en bra skolgång i en trygg miljö. Som förälder till elev på Rönnenskolan har du alltid möjli ghet att kontakta oss på skolan. Varje klass har föräldramöte minst en gång per läsår och utvecklingssamtal varje termin. På utvecklingssamtalet diskuterar mentor, elev och förälder elevens kunskapsutveckling.

Många elever och föräldrar har varit här och hälsat på. Du är också välkommen!