$left
$middle

Likabehandling

Skolan på Ön arbetar aktivt mot mobbning, kränkande behandling och alla former av diskriminering.

I arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling finns skolans Likabehandlingsgrupp. Gruppen består av representanter från skola, fritidshem och elevhälsa. De arbetar främjande och förebyggande för skolans alla elever.

Dn 14 februari genomförs en trivselenkät på skolan, för att kartlägga positiva och och upptäcka utvecklingsområden på vår skola. Denna enkät följs upp och kommuniceras med elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Det förebyggande och främjande arbetet innebär att alla klasser arbetar med etiska samtal och värdegrundsfrågor. Syftet med detta är att ge eleverna möjlighet att se sin egen roll i samspel med andra och ta ansvar för sina handlingar.
 
Likabehandlingsplan upprättas varje läsår.