$left
$middle

Ordningsregler

På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheter

  • Jag har rätt att bli respekterad av alla.
  • Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.

Det här händer om jag bryter mot våra ordningsregler:

Konsekvenser av ett oacceptabelt beteende är att mina rättigheter kan inskränkas. Ovanstående skyldigheter gäller även vid besök på annan skola, studiebesök, friluftsdagar och andra liknande tillfällen. Vid upprepade sena ankomster eller störande beteende så blir konsekvensen detta:

  1. Mentor/ annan skolpersonal kontaktar och informerar vårdnadshavare senast inom 24 timmar.
  2. Mentor/ annan skolpersonal informera arbetslaget och elevhälsoteamet (EHT). Vårdnadshavare och skolledning informeras.
  3. Representant från elevhälsoteamet kallar till möte med mentor, elev och vårdnadshavare. Det sker en genomgång av ordningsregler. Åtgärdsplan upprättas.
  4. Om åtgärdsplanen inte följs kallar skolledningen till elevvårdskonferens (EVK) där elev, vårdnadshavare, mentor, kurator och skolledning medverkar. En uppföljning av åtgärdsplanen görs. Elev och vårdnadshavare informeras om eventuella disciplinära åtgärden inom ramen av skollagen (2010:800).
  5. Om förbättring inte sker av upprepade sena ankomster eller störande beteende beslutar skolledningen lämplig disciplinär åtgärd inom ramen av skollagen (2010:800).

Sofielundsskolan

Sofielundsskolan

Telefon:
040-34 68 29
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Bokgatan 23
sv