$left
$middle

Trygghet och elevinflytande

På Sofielundsskolan arbetar vi kontinuerligt med trygghet, likabehandling och elevinflytande.

På skolan finns ett trygghetsteam som träffas regelbundet. Trygghetsteamet består av kuratorer och dramapedagog.

I dialog med skolledning planeras trygghetsinsatser och värdegrundsarbete utifrån analyserade behov kopplade till utredning av kränkningsärenden.

Vår målsättning är att alla på Sofielundsskolan ska trivas och känna sig trygga. Både elever och personal. Trygghet och trivsel på skolan är allas ansvar och vi ska gemensamt verka för att förverkliga vår vision.

Elevernas delaktighet och inflytande i detta arbete är en förutsättning för ett bra resultat. Därför har vi en verksamhet med faddergrupper. Både Skollagstiftningen och Arbetsmiljölagen ger elever rätt till inflytande. I Skollagen och i Läroplanen betonas betydelsen av elevernas ansvar och inflytande i skolan.

Elevers rätt till inflytande och ansvar handlar om att ha få möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, undervisningens utformning och innehåll samt ha insyn över sitt eget lärande. Det kan till exempel gälla att gemensamt ta fram skolans värdegrund, eller hur likabehandlingsarbetet skall bedrivas på skolan eller hur man kan sänka ljudnivån i allmänna utrymmen.

I all vår verksamhet är känslan av trygghet grundläggande. På Sofielundsskolan innebär detta bland annat att alltid ha nära till en vuxen person.