Malmöskolor för hållbar utveckling

Under våren 2019 arbetar Malmö stad och Naturskyddsföreningen med skolor som vill ta ett helhetsgrepp kring sitt hållbarhetsarbete med siktet inställt på en skolutmärkelse för hållbar utveckling.

Skolorna erbjuds processledning i att identifiera skolans utvecklingsbehov, samt inspiration och stöd i det fortsatta arbetet läsår 2019/2020.

Lärande för hållbar utveckling, LHU, innebär att utforska och sammankoppla frågor som rör ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar utveckling. Undervisningens innehåll kan förstärkas av att hållbarhetsfrågorna återspeglas i skolans fysiska miljö, i undervisningsmetoderna och i arbetet med strategisk utveckling och elevers delaktighet. Ett sätt att ta detta helhetsgrepp är att arbeta för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling eller Håll Sverige Rents certifiering Grön Flagg. En utmärkelse är ett sätt att arbeta med systematisk skolutveckling som dessutom visar omvärlden att skolan prioriterar hållbar utveckling.

Projektet ”Malmöskolor för hållbar utveckling” är ett samarbete mellan Malmö stad och Naturskyddsföreningen med syftet att främja skolors arbete med hållbar utveckling. Stödet som erbjuds genom satsningen är utformat främst för högstadiet, men skolans intention bör vara att involvera hela skolan i arbetet för skolutmärkelsen. Genom projektet vill vi öka vår kunskap om hur vi kan stötta skolor i deras hållbarhetsarbete och i förlängningen inspirera ännu fler Malmöskolor att arbeta strategiskt med hållbar utveckling.

Vad innebär projektet Malmöskolor för hållbar utveckling

Skolor som deltar i projektet får under processledda träffar stöd i att identifiera behov och ta fram en plan för att arbeta långsiktigt med LHU som tydligt kopplar till kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling och/eller utvecklingsområdena i certifieringen Grön Flagg. Deltagande skolor uppmuntras också att koppla arbetet till de Globala målen för hållbar utveckling, till exempel kan målen vara utgångspunkt för samverkan med det omgivande samhället.

Deltagande skolor bjuds våren 2019 in till träffar med fokus på att identifiera skolans behov, och utifrån dem att ta fram en plan med aktiviteter och insatser för kommande läsår. Projektet inbegriper strategisk skolutveckling, ämnesövergripande arbete, elevinflytande och samverkan med det omgivande samhället.

Det är kostnadsfritt att medverka.

Detta erbjuder vi medverkande skolor:

  • Processledning under tre träffar våren 2019 i att identifiera utvecklingsbehov i det strategiska och pedagogiska arbetet.
  • Inspiration och stöd i arbetet med att ta fram och genomföra en plan för aktiviteter och insatser läsåret 2019-2020. Aktiviteterna kan vara t.ex. kompetensutveckling, tema- och projektarbeten, studiebesök och samverkan med olika samhällsaktörer.

Kriterier för medverkande skolor:

  • Skolan är en skola med högstadium i Malmö.
  • Skolan kan under våren 2019 involvera en arbetsgrupp med runt 3-5 representanter från skolledning och pedagogisk personal på högstadiet i processen att identifiera utvecklingsbehov, och planera och följa upp skolans arbete med hållbar utveckling. Det fortsatta arbetet läsåret 2019-2020 avser inkludera hela skolan.

Vid frågor, välkomna att kontakta:

Linnea Uppsäll, projektledare, miljöförvaltningen, Malmö stad

E-post: linnea.uppsall@malmo.se

Telefon: 0733-352129

 

Agnes Vungi, projektledare, Naturskyddsföreningen

E-post: agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se

Telefon: +46 72 252 32 87

Senast ändrad: 2019-03-20 14:58