Arkitekturstaden Malmö

Arkitekturprogrammet har fokus på de värden som kan
skapas med arkitektur. Det ska bland annat vägleda stadens arbete med det offentliga byggandet, detaljplanering, bygglov och förvaltning. Med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt.

Om Arkitekturstaden Malmö

Arkitekturstaden Malmö är en översiktsplan som tydliggör Malmö stads ambitioner för hur stadens arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad. Planen ska vara vägledande i Malmö stads arbete med t.ex. projektutveckling och beslut i frågor som rör det offentliga byggandet och förvaltningen, detaljplanering och bygglov.

Med Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt. Nio teser fungerar som ett verktyg för att identifiera hur varje byggprojekt kan tillföra värden som såväl malmöborna, samhället och byggherren kan ta del av.

Målet är att skapa vardagsmiljöer av god kvalitet, som bidrar till hälsa och välbefinnande, i alla skalor och i alla delar av staden. Samtidigt behöver det finnas utrymme för projekt av såväl exceptionell kvalitet som enklare arkitektur. Utmaningen är att säkerställa rätt kvaliteter på rätt plats och utifrån förutsättningarna i varje projekt.

Med nio teser formuleras Malmö stads ambitioner för hur Arkitekturstaden Malmö ska byggas.

Med nio teser formuleras Malmö stads ambitioner för hur Arkitekturstaden Malmö ska byggas.

Ladda ner Arkitekturstaden Malmö:

Andra relaterade dokument

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanens syfte är att vara vägledande inför beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas. Arkitekturstaden Malmö är ett tillägg till Översiktsplan för Malmö och behandlar frågor som rör arkitektur och stadens gestaltning mer fördjupat än denna.

Senast ändrad: 2019-01-22 09:12