Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument, som ska ge vägledning för beslut om hur mark­- och vattenområden i kommunen ska användas och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas.

Översiktsplanen ska:

  • Ange en långsiktig inriktning för kommunens utveckling. Det betyder att delar av det som redovisas i översiktsplanen kan komma att realiseras relativt långt in i framtiden.
  • Säkerställa att kommunen har en handlingsberedskap för framtida förändringar. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

En gång under varje mandatperiod ska kommunfullmäktige uttala sig om den gällande översiktsplanen är aktuell eller anta en ny översiktsplan.

Malmös gällande översiktsplan antogs i maj 2018. Du kan läsa mer om översiktsplanen här.

Fördjupningar av översiktsplanen

Vid sidan av den kommuntäckande översiktsplanen pågår arbetet med tematiska tillägg och geografiska fördjupningar av översiktsplanen. Fördjupningar och tillägg tas fram när det finns behov av mer ingående utredningar av ett geografiskt eller tematiskt avgränsat område.

Du kan läsa mer om antagna fördjupningar och tillägg här, och mer om pågående översiktsplanering här.

Senast ändrad: 2020-02-12 15:12