Limhamns hamnområde

För en stor del av Limhamns gamla hamnområde är det en viktig och spännande period som pågår. Stora delar av det gamla industriområdet håller på att omvandlas till en ny stadsdel, i ett för Malmö unikt läge. Området i sin helhet kommer att innehålla mer än 4 000 bostäder.

Inbjudande allmänna platser

Området står inför en ny tid när stora delar av området ska fyllas med ett nytt innehåll. Limhamns hamnområde kommer att innehålla många bostäder, butikslokaler, skolor och förskolor, men också ett stort inslag av allmänna platser med olika användning -  allt från kajytorna som omger vattenrummet till den stora grannskapsparken till torg och den allmänna gatustrukturen. Styrkan med goda stadsmiljöer är tillgången till allmänna platser som inbjuder alla.

Genom pågående planering kommer området att öppnas upp och göras tillgängligt för malmö- och limhamnsbor i framtiden. Havet och kontakten med havet är något som de allra flesta av oss värdesätter som något väldigt betydelsefullt oavsett var man bor i Malmö.

Historien lämnar spår

Stora delar av Limhamns hamnområde har innehållit industriella verksamheter som historiskt har satt Limhamn och Malmö på kartan ur ett internationellt perspektiv. Att även i framtiden kunna avläsa spår från denna historia i området har varit en utgångspunkt i utformandet av den nya stadsstrukturen. Ett led i detta är bevarandet och återanvändandet av några av de silos, som utgjort en del i Limhamns Cementfabrik, och även det gamla lokstallet. En annan del i att tydliggöra historien på plats är att knyta an till tidigare strukturer på platsen. Så kommer exempelvis bassängparken, norr om de silos som kommer bevaras, att vara nedsänkt i sin gestaltning för att lyfta fram en del av den gamla hamnbassäng, som fylldes igen här på 1960-talet. Radhusgatan, som har lokstallet som fondmotiv, knyter i sitt läge och form an till de järnvägsspår från den gamla sillabanan som fanns här förut.

Det nya möter det gamla Limhamn

Det är viktigt att området i framtiden ska flätas samman med och känns som en del av det befintliga Limhamn. Bilden visar hur Järnvägsgatan i framtiden kommer att fortsätta in i området. Den kommer fortsätta ända ner till kajen och det allmänna kajstråket där. Kajstråket är en del i det allmänna stråk som kommer att binda samman ”Ribban” med Sibbarp via Dragörkajen och småbåtshamnen.

Senast ändrad: 2017-11-22 16:11