Lommabanan etapp 2

Lommabanan etapp 2 genomförs av Trafikverket och innebär byggande av nya mötesspår för att göra det möjligt med tätare pågatågstrafik från Kävlinge via Lomma till Malmö. Arbetet i etapp 2 möjliggör också byggandet av en ny station i Flädie.

Lommabanan ska underlätta för pendlarna och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande. Pågatågstrafiken förs in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan och bidrar därmed även till förbättrad resandeservice inom Malmö. Trafikupplägget kallas för ”Malmöpendeln”.

Planering och projektering av utbyggnaden i etapp 2 genomförs under 2019–2024 och den faktiska byggnationen sker under 2024–2026.

Lomma och Kävlinge kommuner har också ett bostadsåtagande. De ska bygga 900 bostäder per kommun som en följd av kollektivtrafikens utbyggnad. Malmö stad avser teckna avtal med kommunerna angående bostadsåtagandet kopplat till detta objekt.

Karta som visar var Malmöpendeln är tänkt att gå när den är färdigutbyggd.

Malmöpendeln/Lommabanan etapp två är tänkt att ha följande sträckning/stationer.

Investeringskostnad: 200 miljoner kronor. 100 miljoner av kostnaden är statligt finansierad av Trafikverket som ett resultat av Sverigeförhandlingen. 50 miljoner kronor ansvarar Region Skåne för och resterande 50 miljoner delar kommunerna på. Investeringskostnaderna är enligt 2016 års prisnivå.

Senast ändrad: 2020-04-21 11:13