Fortuna Hemgården

Fortuna Hemgården är ett område präglat av odling och grönska. Här pågår nu planering av nya verksamheter, bostäder och samhällsservice.

Planeringsarbeten pågår i hela Fortuna Hemgården. Här planeras bland annat för verksamhetsområde och blandad bebyggelse med bostäder, park och samhällsservice.

Under våren 2021 pågår arbetet med att göra en strukturskiss för Fortuna. Skissen utgör underlag för kommande detaljplaner och bygglov.

Innehåll