$left
$middle

Fortuna Hemgården

Fortuna Hemgården präglas idag av jordbruksmark, växthusodling och enfamiljshus samlade kring byvägar. På sikt kommer området förändras och utvecklas med nya bostäder och verksamheter.

Detta händer i området

Detaljplan med strukturskiss

I arbetet med detaljplan för området har vi studerat hela Fortuna, bland annat för att kunna avgränsa planområdet. Vi har också behövt säkerställa en fungerande framtida helhet. Arbetet visas i en strukturskiss som kommer att vara underlag för kommande detaljplaner i Fortuna.

Dialog med boende

Arbetet med strukturskissen har även omfattat dialog med boende, verksamma och fastighetsägare i området. Syftet med dialogen var att utbyta kunskap om området, diskutera framtida behov och mål samt att pröva idéer om en ny struktur.

Vägnät, enskifte och odling

Den viktigaste historiska strukturen inom planområdet är det gamla vägnätet. Vägarna Tullstorpsvägen och Fortunavägen, tillsammans med gränser som skapades vid enskiftet, är viktiga för att förstå områdets historiska utveckling. Under 1900-talets första hälft hade ett flertal gårdar i området drivhusodlingar.

Dagens Fortuna Hemgården präglas av en blandning av åkermark och småskalig villabebyggelse med tillhörande trädgårdar. Tullstorpsvägen och Fortunavägen är fortfarande de bärande vägarna i området.

Planeringsinriktning

Med utgångspunkt i visionen och befintliga förutsättningar på platsen fokuserar vi på fyra huvudsakliga inriktningar i arbetet med Fortuna Hemgården:

  • Identitet och innehåll.
  • Ekologi och gröna värden.
  • Lätt att röra sig.
  • Yteffektivitet och mänsklig skala.

Vision för området

Visionen för Fortuna Hemgården är en sammanvävd stadsdel med bra miljöer att bo, arbeta och vistas i, präglad av både enkelhet och rikt sammansatta miljöer.

Områdets delar ska inte bara kunna fungera väl sida vid sida utan också kunna samverka kring hållbara lösningar. Marken ska utnyttjas väl, oberoende av användning.

Fortuna Hemgården ska vara en stadsdel med:

  • nya grepp för framtidens verksamhetsområden,
  • hållbara lösningar – särskilt industriell symbios eftersträvas för exempelvis energi, avfall, transporter och service,
  • gröna strukturer för både rekreation och ekologi,
  • hållbara persontransporter genom bra gång- och cykelvägar och god tillgång till kollektivtrafik.

Visionen bygger på en helhetstanke om en sammanhållen stadsbygd där storskaliga, transportberoende verksamheter blir granne med mindre verksamheter, platser för rekreation och småskalig odling samt bostäder.

För att uppnå detta är utgångspunkten en uppdelning där zoner med olika funktioner avlöser och griper tag i varandra. I övergången mellan olika användningar kan nya kvaliteter växa fram. Arbetsplatser kan möta en grön och vilsam park, framtida bostadsgårdar av olika slag kan möta samma park med plats för lek.

Kontaktinformation och länkar

sv