$left
$middle

Fortuna Hemgården

Fortuna Hemgården präglas idag av jordbruksmark, växthusodling och enfamiljshus samlade kring byvägar. På sikt kommer området förändras och utvecklas med nya bostäder och verksamheter.

Planeringen av områdets utveckling har påbörjats med detaljplaner för verksamhetsområde utmed Yttre Ringvägen och detaljplan för bostäder vid Fortunavägen och Nummertolvsvägen.

Ambitionen är att stärka den befintliga bykaraktären längs byvägarna, parallellt med planering av ett större verksamhetsområde längs Yttre Ringvägen. Utmaningen är att både bevara och komplettera de goda boendemiljöerna och samtidigt skapa bra arbetsplatser.

Innehåll