$left
$middle

Planeringsinriktning för Fortuna Hemgården

Med utgångspunkt både i visionen och de befintliga förutsättningarna på platsen har fyra huvudsakliga inriktningar i arbetet med Fortuna Hemgården tagits fram: identitet och innehåll, ekologi och gröna värden, lätt att röra sig, samt yteffektivitet och mänsklig skala.

Tullstorpsvägen med äldre bostadshus och trädgård. Foto: Magdalena Alevrà

Tullstorpsvägen med äldre bostadshus och trädgård. Foto: Magdalena Alevrà

Identitet och innehåll

Fortuna Hemgårdens identitet idag präglas av stadsnära naturvärden, odling och de gamla byvägarna Tullstorpsvägen och Fortunavägen med enfamiljshus. Befintliga karaktärsdrag ska bevaras men ny bostadsbebyggelse kan komma att se olika ut i olika delar av området.

Med ny bebyggelse finns möjlighet att skapa nya mötesplatser, med olika karaktär och för alla åldrar. Även service i form av skola och förskola samt viss handel kan rymmas i området.

En betydande del av Fortuna Hemgården kommer att präglas av ett nytt verksamhetsområde. Verksamhetsområdet bygger på tankar om gott markutnyttjande, gröna värden och smart samnyttjande av resurser som energi och avfall. Området ska vara nyskapande till sin karaktär och existera i samklang med sin omgivning så långt det är möjligt.

Nummertolvsvägen med åkermark och gravhög. Foto: Magdalena Alevrà

Nummertolvsvägen med åkermark och gravhög. Foto: Magdalena Alevrà

Ekologi och gröna värden

När Fortuna Hemgården bebyggs kommer brukad mark att övergå till bebyggd mark och parkmark. Åker som idag har liten biologisk mångfald kan kompenseras med gröna områden där fler växt- och djurarter kan ta plats.

Utvecklingen av området medför också möjligheter till ny grönstruktur med förbättrade rekreativa värden även för dem som bor i området idag. Ett öppet omhändertagande av dagvatten i diken och dammar ska planeras in i området för att fördröja och rena dagvatten.

Gång- och cykelväg till tunnel under Sallerupsvägen. Foto: Magdalena Alevrà

Gång- och cykelväg till tunnel under Sallerupsvägen. Foto: Magdalena Alevrà

Lätt att röra sig

Fortuna Hemgården ska kopplas samman med den omgivande staden. Viktiga målpunkter som handel, skola och fritidsaktiviteter ska enkelt kunna nås. Det gäller framförallt för de oskyddade trafikanterna, de som cyklar och går till fots. Kollektivtrafiken behöver också bli mer tillgänglig när Fortuna Hemgården får fler boende. Stadsbussens linjer ska på sikt kunna föras in i området.

Effektiva transporter ska säkras till områdets verksamheter vid Yttre Ringvägen. För att de olika trafikslagen inte ska störa varandra och medföra risker behöver en tydlig hierarki skapas i trafiksystemet.

Dammstorps handelsträdgård är ett exempel på bystrukturens skala. Foto:

Dammstorps handelsträdgård är ett exempel på bystrukturens skala. Foto:

Yteffektivitet och mänsklig skala

När marken i Fortuna Hemgården får fler användningsområden är det viktigt att de olika delarna möts på ett genomtänkt sätt. Fortuna Hemgårdens framtida struktur ska kunna inrymma olika skalor. När jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse är det viktigt att utnyttja marken effektivt samtidigt som vi ska ta hänsyn till den ursprungliga bystrukturens skala.

I verksamhetsområdet ska byggnader placeras och utformas så att gaturummet får en skala som passar människor som går och cyklar.

sv