$left
$middle

Dialog 2020–2021

Dialog 2020–2021

Arbetet med strukturskissen har omfattat dialog med boende, verksamma och fastighetsägare i området. Syftet med dialogen var att dela med oss av kunskap om området till varandra, diskutera framtida behov och mål och pröva idéer om en ny struktur under arbetets gång.

Områdesvandring

I november 2021 genomfördes två områdesvandringar med boende i Fortuna. Tillsammans vandrade vi i området och pratade om de platser som berörs av planen.

Digital workshop

I november 2020 deltog representanter från 26 hushåll i området i digitala möten. Samtalen behandlade viktiga värden i Fortuna idag och bilden av framtidens Fortuna. Informationsbrev och inbjudan till dialogprocessen skickades ut till samtliga boende i skissområdet. En webbsida skapades för att underlätta kommunikationen och samla materialet från dialogarbetet.

De boendes beskrivning av dagens Fortuna kan sammanfattas med att bo grönt med bykänsla, både nära staden och landskapet. I svaren om Fortunas framtid framträder några tydliga teman:

  • Bevara och utveckla det gröna, både odling och det mer vilda.
  • Förbättra kollektivtrafiken och möjligheten att gå och cykla.
  • Öka trafiksäkerheten på de små gatorna, avled tung trafik och minska bullret.
  • Närheten till två verksamhetsområden är besvärande.
  • Bevara byn Fortuna och dess karaktär.
  • Bygg inte för högt eller för mycket och låt ny bebyggelse smälta in.

Enkät

Utöver dialogmötena svarade 20 boende och fastighetsägare i området på en webbenkät om Fortuna. Sammanställningen av enkäten visar bland annat att det som de flesta saknar är park och cykelvägar.

Samtalen och svaren i enkäten sammanställdes och återkopplades till deltagarna.

Miljöbilder och filmer

Efter dialogmötena lät vi göra enkla skisser från tre platser; A, B och C i området, se karta i bildspelet nedan. Syftet var att pröva våra idéer om en kommande struktur för området på ett konkret sätt. Bilderna kompletterades med tre filmer där vi på plats i Fortuna berättar om våra tankar.

Bilder och filmer publicerades på vår webbsida och samtliga boende och fastighetsägare bjöds in att ge respons på materialet. Sammanlagt sju boende skickade in synpunkter via mejl. Svaren bekräftade framförallt tankar om trafiklösningar, kollektivtrafik, nya gröna samband, park med plats för lek, värnad bystruktur och ett varierat tillskott av ny bebyggelse.

Några röster var kritiska till förändring av dagens situation, närheten till tung trafik och verksamheter, bristen på bullerlösningar och eventuell tät, ny bebyggelse.