$left
$middle

Limhamn

Limhamn är den lilla staden i staden med en stark historisk identitet. Inflyttningen till stadsdelen är stor och utbyggnaden sker i hamnområdet och i området norr om kalkbrottet. Båda områdena har växt fram successivt de senaste tio åren och är idag till stora delar bebyggda, och det pågår arbete med att anlägga gator, kajer och parker i området.

I Limhamn finns gathus av äldre karaktär.

Industrihistorian bevaras

Limhamn har idag en varierad bebyggelse, där man fortfarande kan följa samhällets utveckling och kraftiga tillväxt vid sekelskiftet 1900.

I centrala Limhamn finns till exempel boendemiljöer från flera tidsperioder som hyreshus, villor, arbetar- och fiskebostäder i en härlig blandning.

Limhamns hamnområde är tätt sammanbundet med Limhamns historia. I utformningen av den nya stadsstrukturen har det därför varit viktigt att bevara spåren från denna historia.

Bevarandet av några av de gamla silosen och lokstallet är ett sätt att visa den historiska anknytningen till platsen. Ett annat är att knyta an till tidigare strukturer som till exempel järnvägsspåret från sillabanan.

Pågående detaljplaner i området

Norr om kalkbrottet

I området norr om kalkbrottet finns ett planuppdrag för det nordvästra hörnet (dp 5726), där HSB vill bygga nya bostäder.

Detaljplanen ska dels pröva om marken är lämplig för blandad stadsbebyggelse, dels bevara värdefulla natur- och kulturvärden i området. Detaljplanen ska också säkerställa att allmänheten får tillträde mot kalkbrottet.

Det arbete som tidigare påbörjats för att utreda möjligheten att successivt omvandla Annetorps industriområde till ett område med en blandning av bostäder och verksamheter är dock vilande i avvaktan på fortsatta utredningar.

Sibbarps koloniområde

Det pågår ett arbete med en detaljplan, som ska göra det möjligt att bevara området som ett stadsnära småskaligt fritidsområde med fokus på rekreation och odling.

Både nya och befintliga kolonilotter ska kunna utvecklas i området. En del av de nya kolonilotterna ska ersätta koloniområdet vid Östervärn som måste flyttas.

Kontaktinformation och länkar

sv