$left
$middle

Lorensborg och Bellevuegården

I Lorensborg och Bellevuegården pågår planering av ny bebyggelse på mark som frigörs genom att omvandla Lorensborgsgatan från en bred huvudled till en smalare stadshuvudgata. En stadshuvudgata skulle öka tillgängligheten, minska den fysiska och mentala barriären mellan kvarteren på vardera sidan om Lorensborgsgatan.

Bakgrund

Lorensborg och Bellevuegården är två bostadsområden som anlades på 1950-talet respektive 1970-talet.

I Lorensborg speglar den storskaliga bebyggelsen den tidens moderna samhälle, där bilen till stora delar fick styra planeringen av området. Här fanns handel och service i bottenvåningarna och totalt tre bensinmackar i området.

Bellevuegården å sin sida är ett av de sista miljonprogramsområdena som byggdes i Malmö. Här finns en enhetlig och storskalig bebyggelse med stora gröna gårdar och ett centrum med lokal service.

I Lorensborg och Bellevuegården har det dock inte byggts något nytt under lång tid och båda områdena skulle må bra av en förnyelse och upprustning.

Vision

I en överenskommelse med svenska staten har Malmö stad fått pengar för att kunna satsa på infrastruktur som kan bidra till att öka bostadsbyggandet i staden. Lorensborg och Bellevuegården är med i denna satsning och Lorensborgsgatan är en av de huvudleder som skulle kunna omvandlas till en stadshuvudgata och kompletteras med ny bebyggelse.

Satsningen omfattar en utbyggnad av kollektivtrafiken med MalmöExpressen och elbussar samt nya cykelvägar. För att trafiken ska fungera på ett bra sätt, behöver Lorensborgsgatan och hållplatserna anpassas efter de nya bussarna och cykelövergångarna behöver bli trygga och säkra.

Kontaktinformation och länkar

sv