$left
$middle

Sofielund

Med sin positiva atmosfär och karaktär har Sofielund goda förutsättningar att bli stadens mest betydelsefulla och dynamiska centrum för kultur, fritid och näringsliv. Ett nytt planprogram gör det möjligt att utveckla Sofielunds verk samhetsområde till en kulturljudzon. Planprogrammet beskriver hur området bäst ska utvecklas för att stödja Malmös tillväxt fram till år 2040.

Detaljplanering pågår

Utredning pågår i detaljplan 5299 för kvarteret Bryggeriet.

I Sofielunds industriområde har möjligheten at utöka markanvändningen genom centrumändamål prövats och detaljplan 5740 Spelet 13 har vunnit laga kraft.

I detaljplan 5749 Kampen 23 prövades även möjligheten att utöka markandvändningen genom centrumändamål. Planen har vunnit laga kraft.

Möjligheter för stadsutveckling

I området finns det betydelsefulla verksamheter med många arbetstillfällen liksom det finns många funktioner inom kultur och fritid som till exempel Plan B, Sofielunds kulturhus, Klättercentret och Sofielundshallen. I den allt tätare staden är centralt belägna kultur -och fritidsfunktioner viktiga så att människor från olika stadsdelar kan mötas.

Kontaktinformation och länkar

sv