$left
$middle

5299

Dp 5299, Bryggeriet

Granskning av detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden. Under granskningstiden 5 oktober – 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget innebär att

 • kvarteret Bryggeriet förtätas med ny bostadsbebyggelse, en förskola för ca 90–95 barn, ett parkeringshus, kontor samt lokaler för centrumverksamheter (ej hotell).
 • ny bebyggelse tillåts uppföras i generellt tre till sex våningar, men en högre uppstickande byggnad i tolv våningar närmast Lantmannagatan och en byggnad i upp till sju kontorsvåningar i korsningen Ystadvägen/Lantmannagatan.
 • ny bebyggelse kompletterar befintlig, kulturhistoriskt intressant bebyggelse längs Ystadvägen, som planläggs för centrumändamål (ej hotell) samt gymnasie- och vuxenutbildning. Bebyggelsen skyddas i planförslaget genom rivningsförbud och skyddsbestämmelser, men tillåts i delar rivas och ersättas.
 • allmänna stråk föreslås genom området i öst-västlig respektive nord-sydlig riktning.

I stråkens korsningspunkt, centralt i området, föreslås en mindre park och
ett torg.

Delar av fastigheten Bryggeriet 2 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom det innebär en förtätning av ett sedan tidigare exploaterat kvarter i Malmös innerstad. Förslaget omfattar funktioner och bebyggelse som redan finns i kringområdet och som inte kan antas utgöra en påtaglig risk för människors hälsa eller innebära någon påtaglig påverkan på miljön. Undantaget utgörs av påverkan på kulturmiljön, som dock bedöms minimeras och hanteras på ett godtagbart sätt genom de anpassning
av förslaget som gjorts.

Planförslaget berör vidare inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken.

Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar, med undantag för buller. Denna fråga hanteras på ett godtagbart sett i detaljplanen genom placering och utformning av bebyggelsen inom området.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för granskning 2 under tiden 13 november – 18 december 2015. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i ett utlåtande efter granskning.

Miljöpartiet har lämnat in särskilda yttranden över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag respektive beslut att låta planförslaget gå ut på samråd och granskning 1.
Moderaterna och Centerpartiet har lämnat in särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om granskning 3. Särskilda yttranden bifogas.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 5 oktober – 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5299 Planbeskrivning granskning 3
 • Dp 5299 Plankarta granskning 3
 • Dp 5299 Samrådsredogörelse
 • Dp 5299 Underrättelse om granskning 3
 • Dp 5299 Utlåtande efter granskning 1
 • Dp 5299 Utlåtande efter granskning 2
 • MP Yttrande
 • SBN 2020-09-23 §285a särskilt yttrande M o C
 • Yttrande mp
 • Yttrande samråd mp

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv