$left
$middle

Industrigatan

Industrigatan byggs om och ska bli en huvudgata i området. Den långt sträckta gatan ska knyta ihop Sorgenfri med stadens centrum. Ytor för spontana möten och verksamheter ska bidra till att stärka stadslivet. Här prioriteras cykeltrafik, ökad trygghet och grönska.

Ombyggnaden av Industrigatan syftar till att skapa en attraktiv, grön stadsgata. Det blir ett viktigt gång- och cykelstråk mellan centrum och Malmös östra delar, men även ett karaktärsfullt gaturum för boende och besökare att vistas i.

Ambitionerna är högt ställda och i planen tas det stor hänsyn till såväl god miljö som hållbart samhällsbyggande. Utformningen av Industrigatan som ett stråk för fotgängare började i ett tidigt skede av områdets omvandling och första etappen med både gång- och cykelstråk förväntas bli klar 2021.

Längs Industrigatan ska ytor för såväl spontana möten, som mindre ytor kopplade till olika verksamheter som uteserveringar finnas. Byggnadernas utformning längs stråket ska möjliggöra handel och annan publik verksamhet.

Träd och breda gångbanor

Utbyggnaden innebär dessutom bättre belysning, ännu fler träd och bred gångbanor längs hela gatan. Cykelbana längs gatans norra sida, sträcker sig idag från Föreningsgatan till Nobelvägen. Den ska fortsätta anläggas bort mot Östra Farmvägen och meningen är att länka ihop alla de cykelstråk som går längs Nobelvägen, S:t Knuts väg, Östra Farmvägen och Föreningsgatan.

Ombyggnaden sker i etapper och den andra etappen sker i samband med utvecklingen av Kvarter Brännaren.

sv