Stadionområdet

I en växande stad behövs områden för rekreation, idrott, hälsa, evenemang och möten. Med sitt centrala läge har Stadionområdet potential att bli ett av norra Europas största stadsidrottsområden.

Omvandlingen av Stadionområdet kommer att ta lång tid och kommer att genomföras etappvis. Den första etappen med utbyggnad av Annebergsskolan och Malmö idrottsgrundskola är snart genomförd. Nästa etapp innebär utveckling av norra delen av Stadionområdet med ny multihall, park, studentbostäder och hotell, kontorskluster, parkeringshus och entréplats.

I december 2020 beslutade kommunfullmäktige om att Malmö stad ska ta fram ett förslag till finansiering och genomförande för Stadionområdets norra del. Arbetet, som beräknas vara klart i början av 2022, innefattar ett funktionsprogram, en genomförandemodell och påbörjande av detaljplane- och exploateringsprocess.

Beslut om förslaget kommer fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i mars 2022. Under hösten 2022 planeras för ett markanvisningsförfarande. Arbetet med detaljplanen förväntas påbörjas under 2023.

Innehåll