$left
$middle

Stadionområdet

I den växande och hållbara staden är Stadionområdet ett viktigt område för rekreation, idrott, hälsa, utbildning, evenemang och möten. Med sitt centrala läge har Stadionområdet potential att bli ett ledande stadsidrottsområde som attraherar besökare och aktiva långt utanför Malmö. I samarbete med föreningsliv, näringsliv och akademi kan området utvecklas till en plats som alla Malmöbor har tillgång till och glädje av. Detta stärker i sin tur både Malmös attraktivitet och Malmöbornas livskvalitet.

Utvecklingen av Stadionområdet drivs av Malmö stad och kommer att genomföras etappvis. Den första etappen med utbyggnad av Annebergsskolan och Malmö idrottsgrundskola samt Stadions sporthall är genomförd. Pågående etapp innebär utveckling av Idrottskvarteret, Stadionområdets norra del, med ny multihall, kontor, konceptbostäder, park, mobilitetshus och torg.

Den 31 mars 2022 godkände kommunfullmäktige ett förslag för genomförande och finansiering av Idrottskvarteret i Stadionområdets norra del. Inom kort påbörjas arbete med detaljplan och markanvisningsförfarande.​

Film om Idrottskvarteret

Filmen visar en möjlig framtida stadsmiljö med nya funktioner i Idrottskvarteret, Stadionområdets norra del.

Innehåll