$left
$middle

Hållbarhetssatsningar i Västra Hamnen

Innovativa miljösatsningar i början av 2000-talet, med Bo01 i Västra Hamnen som start, blev början på ett intensivt hållbarhetsarbete som har kommit att omfatta hela Malmö.

Utvecklingen av nya stadsdelar med hög klimat- och miljöprofil har varvats med satsningar i befintliga bostadsområden. Tillsammans med näringslivet och universitet har Malmö stad exempelvis drivit fram smarta energisystem, klimatkontrakt och nya sätt att hantera dagvatten. Västra Hamnen är idag ett världskänt exempel på hållbar stadsutveckling.

År 2001 blev Bomässan Bo01 startskottet för utbyggnaden av Västra Hamnen i Malmö. Med sitt breda grepp om stadsplanering, energi, transporter, arkitektur, avfall, grönska och vatten blev området ett pilotprojekt för den fortsatta utbyggnaden av en helt ny stadsdel med innovativa miljölösningar. Malmö stad har drivit utvecklingen tillsammans med byggaktörerna.

Hållbart byggande och boende i Västra Hamnen

Redan från start tog Malmö stad, i dialog med byggaktörerna, fram riktlinjer för bland annat energianvändning, grönstruktur, som innebär mängden gröna miljöer i stadsdelen, avfallslösningar och sund inomhusmiljö.

Blå och gröna lösningar

Ett av målen för Bo01-området var att dagvatten skulle tas omhand på plats. Därför rinner dagvatten, bland annat regnvatten, i öppna kanaler utmed gatorna innan det når ut i Öresund. Det öppna dagvattensystemet bidrar till ökad biologisk mångfald, samtidigt som boende och besökare kan njuta av de rofyllda miljöerna. Områdets många gröna tak bidrar även till minskad risk för översvämning vid stora regnmängder.

Husen ligger tätt i Västra Hamnen och därför har det varit viktigt att utnyttja marken effektivt. I området finns en rik och varierad grönska i parker, bostadsgårdar, gator och torg, vilket har uppnåtts genom bland annat krav på att minst tio miljöåtgärder skulle genomföras på varje bostadsgård.

Energi

I hela Västra Hamnen är lokal energiproduktion integrerad från start. Hela Bo01-området försörjs till 100 procent med lokalt producerad energi från förnybara källor. På många hus i Västra Hamnen finns solpaneler för både värme och elproduktion. Några hus har även vindkraftverk och Bo01-området får sin el från ett stort vindkraftverk i Norra Hamnen.

Kretslopp

Kretsloppssystemen i Västra Hamnen har byggts med målsättningen att skapa ett system som minimerar avfallsmängderna, möjliggör återvinning och återbruk och skapa möjligheter för energiutnyttjande från avfall och avlopp. Bland annat fick 147 lägenheter i Turning Torso avfallskvarnar i diskhoarna som är kopplade till en särskild uppsamlingstank där sopbilen hämtar matavfallet. Projektet var så lyckat att det blev standard i kvarteret Fullriggaren med 600 lägenheter. Matavfallet omvandlas till biogas som till exempel driver Malmös stadsbussar.

Resande

Målsättningen i området är att gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska stå för minst 75 procent av de boendes resor och 70 procent av resorna till och från arbetsplatser år 2031. Därför har området planerats på ett sätt så att det går att bo där utan bil. Tillsammans med kollektivtrafiken är attraktiva gång- och cykelstråk ryggraden i trafiksystemet i Västra Hamnen. Med smarta parkeringslösningar, bilpooler och alternativa färdsätt blir det smidigare för boende och besökare. Gemensamma bilpooler i området har fått ner antalet bilägare bland invånarna.

Västra Hamnen är inte färdigutvecklat

Målsättningen att vara ett nationellt exempel för hållbart stadsbyggande har uppnåtts men Västra Hamnen långt ifrån färdigutvecklat.

sv