$left
$middle

Arkitekturstaden Malmö

Arkitekturstaden Malmö beskriver Malmö stads ambitioner för hur de arkitektoniska kvaliteterna ska bevaras, stärkas och utvecklas, samt hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära , tät, grön och blandad stad.

De kommande åren behöver vi bygga många bostäder, skolor och förskolor i Malmö. Det är en svår uppgift att bygga både mycket och bra. Samtidigt är det ett tillfälle att fortsätta utveckla Malmö till en mer hållbar, jämlik och levande stad.

Vägleder och inbjuder till dialog

Arkitekturstaden Malmö är vägledande i Malmö stads arbete med till exempel projektutveckling och beslut i frågor som rör det offentliga byggandet och förvaltningen, detaljplanering och bygglov.

Med Arkitekturstaden Malmö vill Malmö stad också bjuda in stadsbyggandets aktörer till dialog om olika byggprojekt. Nio teser fungerar som ett verktyg för att identifiera hur varje byggprojekt kan tillföra värden som såväl Malmöborna, samhället och byggaktören kan ta del av.

De nio teserna

Arkitekturen ska:

  • tillföra värden till alla människor i Malmö
  • främja livet i stadens rum
  • vara inbjudande och tillgänglig
  • stärka Malmös särart
  • gestaltas i relation till sin omgivning
  • ge sinnliga upplevelser
  • bidra till Malmös miljömässiga hållbarhet
  • kunna utvecklas över tid
  • åldras med skönhet och värdighet
Med nio teser formuleras Malmö stads ambitioner för hur Arkitekturstaden Malmö ska byggas.

Med nio teser formuleras Malmö stads ambitioner för hur Arkitekturstaden Malmö ska byggas.

Malmö stad arbetar även för att öka kännedomen om och användningen av Arkitekturstaden Malmö bland stadsbyggandets olika aktörer. Bland annat genomförs samtalsturnér till olika arkitektkontor i Malmö.

Goda livsmiljöer i hela staden

Målet är att skapa livsmiljöer av god kvalitet, som bidrar till hälsa och välbefinnande, i alla skalor och i alla delar av staden. Samtidigt behöver det finnas utrymme för projekt av såväl exceptionell kvalitet som enklare arkitektur. Utmaningen är att säkerställa rätt kvaliteter på rätt plats utifrån de förutsättningar som finns i varje projekt. 

sv