$left
$middle

Cirkulär ekonomi

Vi arbetar aktivt för att skapa ett mer cirkulärt Malmö, för att minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja de resurser vi redan har så länge som möjligt, till exempel byggmaterial.

Samarbete och innovation är nyckeln för att hitta de cirkulära lösningarna, därför initierar och utvecklar Malmö stad även samarbeten med andra aktörer, såsom näringslivet och föreningslivet.

Cirkulära lösningar i byggsektorn

Vi samarbetar med LFM30 för att tillsammans med aktörer från byggbranschen främja cirkulärt byggande. Malmö stad är också med i projektet Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 där storstadskommunerna gemensamt identifierar utmaningar och lösningar utifrån upphandlingskrav, lagstiftning och styrmedel.

Återbruk från rivningen av Svävarterminalen

Vi har genomfört ett pilotprojekt på Svävarterminalen i Nyhamnen för att testa nya sätt att riva på. Syftet var att testa gränserna för hur mycket material och produkter som går att återanvända för att på så sätt minska både avfallsmängder och klimatavtryck. Undertaksplattor, belysning och kabelstegar har använts av andra verksamheter i Malmö stad och detta pilotprojekt följs nu av fler ”cirkulära rivningar”.

Klimatnyttan av det återbrukade byggmaterialet från Svävarterminalen uppgår till cirka 41 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar nästan fyra genomsnittssvenskars årliga klimatutsläpp.

Delning och samägande i Sege Park

I det nya bostadsområdet Sege Park i östra Malmö testar vi, tillsammans med byggaktörer och systemägare för energi, vatten och avfall, lösningar för delningsekonomi.

Industriella och urbana symbioser i Malmö

Vi arbetar med att utveckla en resurshubb, en mötesplats för delning av restresurser mellan företag och verksamheter. Biprodukter och avfall från en verksamhet kan bli en värdefull resurs för en annan, vilket kallas för industriell symbios.

I Malmö finns det redan flera exempel på industriella och urbana symbioser. Till exempel återvinner Eons värmepumpar värme från renat avloppsvatten på Sjölunda reningsverk.

Upphandling

Vi arbetar strategiskt med cirkularitet inom upphandlingsområdet. Vi har bland annat anställt en cirkulär upphandlingskoordinator och Malmö stad har vunnit pris för vår upphandling av cirkulära skyltar.

Begrepp inom cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna.

Delningsekonomi

Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga minde men samtidigt få tillgång till mer.

Industriell och urban symbios

Industriell och urban symbios skapas genom långvariga samarbeten kring resurseffektivitet, genom att avfall, spill, biprodukter eller annat överskottsmaterial från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet.

sv