$left
$middle

Urban Academy

Ett av de övergripande målen med stadsutvecklingen i Malmö är motverka segregation och att bygga staden hel. För att uppnå det krävs en arkitekturbransch som speglar Malmös befolkning. Projektet Urban Academy är ett steg i riktning mot målet.

Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad har beviljats ekonomiska medel från Delegationen mot segregation för att genomföra en del av projektet Urban Academy under hösten 2022. Ambitionen är att projektet ska vara ett första steg i ett långsiktigt arbete för ökad representation inom samhällsbyggnadsbranschen i Malmö.

Syftet med projektet är i första hand att skapa en evidensbaserad modell för ett pilotprojekt. I det här sammanhanget handlar representation om ett brett spektrum av grupper som i nuläget är underrepresenterade gällande kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning eller socioekonomi.

Arbetet med att ta fram pilotprojektet sker i tre delar:

  1. I första hand behöver förutsättningarna, och de åtgärder som redan pågår i Malmö och andra platser, kartläggas. För att identifiera de trösklar som finns för de underrepresenterade grupperna samlas information in. Ett anbudsförfarande har gjorts i oktober som vanns av Tillsammans i förening, som har anställt ett team unga som är i full gång med att arrangera intervjuer, workshops och en forskningscirkel med personer från branschen, yrkespersoner och forskare inom området. De skapar också kontakter med Sverige arkitekter och de relevanta universiteten, samt planerar en rad andra insatser.
  2. I andra hand ska åtgärder arbetas fram som ska bidra till att bryta ned de barriärer som utestänger de definierade grupperna från arkitekturbranschen, med syftet är att ta fram en struktur för framtida arbete, både för Malmö stad och för andra aktörer. Detta beräknas ske under första delen av 2023.
  3. I tredje fasen ska insatserna prioriteras sinsemellan, och en insats väljas ut. Den ska genomföras som ett pilotprojekt som direkt ska stötta tio personer från underrepresenterade grupper i sin utveckling mot eller inom professionen. En sammanställning av erfarenheterna från processen görs också för att säkerställa en fortsättning av arbetet mot en mer diversifierad arkitekturbransch i Malmö.

Vill du engagera dig eller få mer information?

Vill du veta mer om initiativet Urban Academy eller hur du kan engagera dig i frågorna om en inkluderande arkitekturbransch?
Kontakta Hanna Irvenå på mejladress hanna.irvena@malmo.se.

sv